Tuotokset

A. Tutkimukset
B. Kirjat
C.
Artikkelit
D.
Opetusmonisteet
E. Abstraktit
F. Posterit
G. Tieteelliset esitelmät kansainvälisissä konferensseissa ja ulkomailla
H. Tieteelliset esitelmät kotimaassa
I. Verkkotuotantoa
J. Radio, nettiradio, TV
K. Projektit
L. Lausunnot ja palautteet
M. Sanomalehtiartikkelit


A. TUTKIMUKSET YLEISTÄ
Tutkimusteni tieteenalat ja lähialat: kasvatustiede, varhaiskasvatustiede, sosiologia, kasvatussosiologia, psykologia, kehityspsykologia, kasvatusfilosofia, kirjallisuustiede.

Tutkimuksissani käytettyjä tieteellisiä lähestymistapoja ja teorioita mm.:
systeemiteoria, Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria tai lähestymistapa, objektiivinen hermeneutiikka, fenomenologia, hermeneutiikka, fenomenografia, tieteenteoria ja tietoteoria, interaktiivinen teoria, behavioristinen oppimisteoria, kognitiivinen oppimisteoria, Galperinin teoria oppimisesta, konstruktivistinen oppimisteoria, semioottinen tulkinta, käsiteanalyysi, sisällön analyysi, mallintaminen...

Tutkimiani ilmiöitä:
-filosofipedagogien kasvatusajattelu maailmakatsomuksista yksittäisiin pedagogisiin ilmiöihin saakka (Pestalozzi,
Fröbel, Steiner, Montessori, Parkhurst, Dewey, Neill, Freinet, Freire, Cygnaeus, Makarenko, Suhomlinski, Malaguzzi)
- tämän päivän käytännön kasvattajien kasvatusajattelu
- kuvien ja kuvakirjan tekstien sisältö
- sukupuoliroolisosialisaatio, työsosialisaatio, tunnesosialisaatio
- pienten lasten työkasvatus, tyttöjen ja poikien työt, äitien ja isien työkasvatus
- työkasvatusideologiat
- gender eli sosiaalinen sukupuoli
- sukupuolten tasa-arvo
- kasvattajien käsitykset (nais- ja mies-)
- kirjoitettujen tekstien sisältö
- merkitykset-varhaiskasvatus ja esiopetus,
- varhaiskasvatuksen semioottinen tarkastelu
- uusi varhaiskasvatuksen pedagoginen systeemiteoria (Ulla Härkönen)

Metodologiaa ja metodeja:
- tekstitulkinta (Karjalainen, Siljander; objektiiviseen hermeneutiikkaan pohjaava)
-merkitysten tulkinta
- fenomenografia
- sisällön analyysi (ks. Pietilä)
- sisällön analyysin kolme muotoa: yksityiskohtainen analyysi, koko teksti yksikkönä, laadullinen eli sisällöllinen luokittelu
- laadullinen metodi yhdistettynä määrälliseen (määrät ja erojen merkitsevyyksien laskenta, SPSS)
- kyselytutkimus
- kasvatusajattelujen systemaattinen vertailu
- fenomenologis-hermeneuttinen tulkinta
- diskurssianalyysi
- semioottinen tulkinta
- mallintaminen

Tutkimusilmiöiden alat ja kontekstit:
- varhaiskasvatus, esiopetus, päivähoito, kotikasvatus, alkukasvatus, sosiaalipalvelu, opettajankoulutus, tekstit, käsitykset


TUTKIMUKSIA ja TUTKIELMIA - Monografioita
1. Härkönen, U. 1983. Pienten lasten työkasvatus Fröbelin, Steinerin ja Montessorin kasvatusajattelussa. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Kasvatustieteen pro-gradu-tutkielma. Savonlinna. Joensuu. s.(9),106. 

Abstrakti: Teoreettinen tutkimus on sisällön analyysi Friedrich Fröbelin, Rudolf Steinerin ja Maria Montessorin kasvatusajattelusta. Tuloksena on vertailu heidän maailmankatsomuksistaan, yhteiskunta-, ihmis- ja kasvatuskäsityksistään sekä tarkemmin varhaisen lapsuuden työkasvatusta koskevista käsityksistä, jotka ovat osoittautuneet juontuviksi edellisistä katsomuksista. 

2. Härkönen, U. 1984. Behavioristisen ja kognitiivisen oppimisteorian vertailu. Alustus kansalais- ja työväenopiston opetusharjoittelun seminaarissa 27.10.1984 Joensuun Vapaaopistossa. Joensuu. s.24. 

3. Härkönen, U. 1986. Sukupuolirooli-, työ- ja tunnesosialisaatio lasten arkirealistisissa kuvakirjoissa. Sosiologian laudaturtyö. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Savonlinna. Joensuu. s.(30),150. 

Abstrakti: Lasten arkirealististen kuvakirjojen tekstien ja kuvien sisällön analyysi, joka on kohdistettu teosten sisältömaailman henkilöiden vuorovaikutukseen, toimintaan ja ympäristöön. Tuloksena havaitaan teosten sitoutuminen sukupuoleen ja perinteisiin sukupuolirooleihin sekä luokitellaan kirjat sitoutumisen vahvuuden suhteen kolmeen luokkaan.

4. Härkönen, U.1991. Tiedon tulevaisuus Ilkka Niiniluodon ajattelussa. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Tutkielma tieteenteoriaan perehtymisen opinnoissa, lisensiaattiopinnot. 

5. Härkönen, U. 1991. Työkasvatusajattelun systeeminen tutkimus- Tulevaisuuden näkökulma pienten lasten työkasvatukseen. Lisensiaattitutkimus. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia,
No 38. Joensuu. s.(9),218. ISSN 0781-2329. ISBN 951-708-018-2. With english summary (2p.). Uusittu painos 2021.

Abstrakti: Tutkimuksessa on käsitelty systeemiteoreettisen ja ekologisen lähestymistavan mukaisesti John Deweyn ja A.S.Neillin työkasvatusideologioita sekä nykypäivän käytännönpedagogien työkasvatusajattelun sisältöjä. Niitä on verrattu ja tarkasteltu tulevaisuuden näkökulmasta kasvatusideologioina ja siten uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan ohjantajärjestelminä.

6. Härkönen, U. 1996. Naiskasvattajien käsityksiä tyttöjen ja poikien työn tekemisestä sekä äitien ja isien työkasvatuksesta. Joensuun yliopiston kasvatustieteellisiä julkaisuja No 28. Joensuun yliopisto. Joensuu. Väitöskirjatyö. ISSN 0781-0334. ISBN 951-708-398-X. With English abstract (3p.) and English long summary (16p.); s. (40), 297. Uusittu painos 2021.

Abstrakti: Tutkimuksessa on analysoitu naiskasvattajien käsityksiä sisällön erittelyn menetelmin, verrattu niitä kasvatuksen tasa-arvotavoitteisiin sekä tulkittu niiden suhdetta todellisuuteen nojautuen objektiiviseen hermeneutiikkaan pohjautuviin tekstitulkintoihin (Karjalainen ja Siljander). Tulosten mukaan käsitykset edustavat suurimmaksi osaksi sukupuolen mukaan eriytynyttä työkasvatusta, jonkin verran sukupuolten suhteen ristiriitaista työkasvatusta ja pienessä määrin sukupuolten eriyttämisestä vapautunutta työkasvatusta. Tulokset on esitetty myös malleina. 

7. Härkönen, U. 2002. Esiopetus ja esiopetussuunnitelma varhaiskasvatuksen viitekehyksessä. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 84. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. (99s.) Verkossa pdf-muodossa, ISBN 952-458-345-3; ISSN 0781-2329.

Abstrakti: Erilaisista kirjallisuuslähteistä analysoitu ajan kuva esiopetuskeskustelusta. Lopussa mallinnettu kuvio esiopetuksesta varhaiskasvatuksen viitekehyksessä. Tarkoitus on osoittaa, että varhaiskasvatuksen monipuolinen tavoitteisto, sisältö ja menetelmät tulee säilyttää esiopetuksessa.

8. Härkönen, U. 2003. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 86. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Joensuun yliopisto. Joensuu. 267sivua. Verkossa pdf-muodossa, ISBN 952-458-346-1; ISSN 0780-5314.

Abstrakti: Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen suomalaisten yleisoppikirjojen (12kpl) ja kolmen artikkelin sisältämien varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen määritelmien analyysi ja mallintaminen. Niissä käyvät ilmi varhaiskasvatus- ja esiopetus-käsitteen ekstensiot ja intensiot. Kuvioista ja teksteistä nähdään muutokset ja määrittelyn ongelmat. Filosofipedagogien kasvatusajattelun pohjalta uuden ekstension liittäminen kolmen aiemman yhteyteen, uuden varhaiskasvatusmääritelmän, -käsitteen ja -määritelmän sekä mallin esittäminen. Uudeksi varhaiskasvatuksen teoriaksi esitetään systeemistä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen teoriaa.


B. KIRJAT- Monografioita
1. Härkönen, U. 1988. Pienten lasten työkasvatus. Kirjayhtymä. Helsinki. Jyväskylä. s.125.

2. Härkönen, U. 1989. Työkasvatustuokioita. Kirjayhtymä. Helsinki. s.88.

3.Härkönen, U. (2013) Preface. And (Editor-in-Chief) (C2): editing the whole Proceedings of the 10th international JTEFS/BBCC conference Sustainable Development. Culture. Education. Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and practice. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology, No 7, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland. Conference pages.


C. ARTIKKELIT

1979
Härkönen, U. 1979. Roolileikki päiväkotien puolipäiväosastojen toiminnassa. ARTIKKELI. VERSO 1/79, 36-38.

1988
Härkönen, U. 1988.
Pienten lasten työkasvatus. Helsinki: KirjayhtymäISBN: 951-26-3173-3.

1989
Härkönen, U. 1987. Pienten lasten työkasvatus tulevaisuuden näkökulmasta. ARTIKKELI teoksessa Huttunen, E. (toim.) Tutkimus pienten lasten elämänlaadun parantajana. Sosiaalihallituksen julkaisuja 15/87.

1989
Härkönen, U. 1989. Kasvatuksen tavoitteista. ARTIKKELI Lastentarha 15/89, s.17-22.

1990
Härkönen, U. 1990. Sukupuoliroolit ja kuvakirjat. ARTIKKELI Lastentarha 5/90.

Härkönen, U. 1990. Yltävätkö mittarit oleelliseen? ARTIKKELI Lastentarha 13/90.

1992
Härkönen, U. 1992. Eesti uuden alussa. ARTIKKELI Lastentarha 3/92.

Härkönen, U. 1992. Työleikkiä vai leikkityötä? ARTIKKELI Lapsemme 3/1992, 42-43.
(Käsittelee Freinet'n kasvatusajattelua.)

Härkönen, U. 1992. Pedagogien ajatuksia pienten lasten kasvatuksesta. ARTIKKELI Lapsen maailma, 12/1992, 22-23.

1993
Härkönen, U. 1993. Steiner-pedagogiikan ja taustafilosofian yhteydet. ARTIKKELI. Kasvatus 2/1993, 181-187.

1997
Härkönen, U. 1997. Työkasvatus esi- ja alkuopetuksessa. ARTIKKELI teoksessa Estola, E.& Mäkelä, M. (toim.) Yksilöt ja yhteisöt oppijoina. Oulun yliopisto. Varhaiskasvatuskeskus. FACEI - kongressi 30.-31.10.1996 Oulu.

1998
Härkönen, U. 1998. Tyttöjen ja poikien työ- ja tasa-arvokasvatus päiväkodissa - alkutaival työelämään. ARTIKKELI Nainen, koulutus ja työelämä -seminaarin 3.-4.10.1997 julkaisussa A. Jauhiainen, S. Keskinen, M. Mikkilä & M. Vuorio-Lehti (toim.) Onko sukupuolella väliä. Turun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, julkaisusarja B:61, 110-125.

Härkönen, U. 1998. Päivähoidosta varhaiskasvatukseen -kirjan analyysi. ARRTIKKELI.
KASVATUS 29 (5), 544-548. (Kirja-arviointi teoksesta E. Hujala ym. 1998 Päivähoidosta varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus OY. Jyväskylä: Gummerus)

1999
Härkönen, U.1999. Työtä ja työkasvatusta käsittelevien tekstien sisällön analyysi laadullisen paradigman valossa. ARTIKKELI teoksessa I. Ruoppila, E.Hujala, K.Karila, J.Kinos, P.Niiranen & M. Ojala (toim.) Varhaiskasvatuksen tutkimusmenetelmiä. Atena. Jyväskylä, 149-165.

2000
Härkönen, U. 2000. Varhaiskasvatuksen yliopisto-opettajat pohtimassa pedagogista prosessia. ARTIKKELI teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä.
Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopiston Savonlinnan Opettajankoulutuslaitos. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 154-176. Verkkojulkaisu (2001).

Härkönen,U. 2000. Valtaako pelkkä didaktiikka esiopetuksenkin? ARTIKKELI. KASVATUS 31 (1), 95-98. (Kirja-arviointi teoksesta A. Brotherus, J.Hytönen & L.Krokfors 1999. Esi-ja alkuopetuksen didaktiikka. Juva: WSOY).

Härkönen, U. 2000. Tuokio pedagogisena käsitteenä. ARTIKKELI. KASVATUS 31 (4), 317-331. 24s.

Härkönen, U. 2000. Alle 3-vuotiaan käden taidot ja työhön tarttuminen. ARTIKKELI. LASTENTARHA 4/2000, liiteosa.

2001
Ulla Härkösen (2001) haastattelun pohjalta Käsitteiden muodostaminen ei muutu iän myötä. Savonlinna vuosi 2001 (3-2001).

Härkönen, U. 2001. Opettajana Hollannissa. Artikkeli (tekstinä 100 sivua).

2002
Härkönen, U. 2002. Työn ja työkasvatuksen puolesta. Yle-Opinportti-Ohjelma-Viikon artikkeli 11.4.2002. siitä Savonlinna vuosi 2001 (3-2001).

Härkönen, U. 2002. Mitä varhaiskasvatus on? ARTIKKELI teoksessa Nuutinen, P. & Savolainen, E. (toim.) 50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos.
Saarijärvi: Gummerus, 111-121.

2003
Härkönen, U. 2003. Defining Early Childhood Education through Systems Theory. ARTICLE In coll. Scientific Articles of the 3rd International Conference "Person. Color. Natur. Music", May 15-18, 2002,
Daugavpils University. (Committee of review: Dr.hab.psych, Dr.hab.paed, prof.A.Vorobjovs, Latvia, Dr.hab.paed. prof. I.Zogla,
77-88.

Härkönen, U. 2003. Current Theories Related to Early Childhood Education and Preschool as Frames of Reference for Sustainable Education. In Proceedings of the 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 11-14 May, 2003. Daugavpils, Latvia, 38-51.

Härkönen, U. 2003. The New Systems Theory of Early Childhood Education and Preschool as a Frame of Reference for Sustainable Education. In Journal of Teacher Education and Training. Vol. 2, 2003. Faculty of Pedagogy and Psychology. Daugavpils University, 25-38.

2004
Härkönen, U. 2004. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? - viitteitä ydinainesanalyysiin. Artikkeli teoksessa Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Osa 3. Artikkeli powerpoint-esityksenä. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu, Toimittajat: Reetta Mietola ja Helena Outinen. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ISBN 952-10-1621-3. Helsinki 2004.

Härkönen, U. 2004. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? - viitteitä ydinainesanalyysiin. (Huom. Artikkeli MSPowerPoint-tiedostona) Artikkeli Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisussa Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset (toim. Reetta Mietola & Helena Outinen. Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitos ISBN 952-10-1621-3. Helsinki 2004. Avaa PowerPoint: Nettiversio ydinainesesitelmästä, joka on pidetty valtakunnallisilla Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 20.11.2003. Nettiversion nimi "Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? -viitteitä ydinainesanalyysiin". Helsingissä pidettyä esitelmää on tässä täydennetty selittävillä tekstitysdioilla.

Härkönen, U. 2004. Practice of Early Childhood Education in the Light of Definitions. (Varhaiskasvatuksen käytäntö määritelmien valossa) Article in Studying Teacher Education - Proficient Teacher (Tutkiva opettajankoulutus - taitava opettaja), ed by J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen, 235-247. (In Finnish) (ks. kohta 30.)

Härkönen, U. 2004. Work Education for Sustainable Development (WESD). Article in: "Sustainable Development. Culture. Education. Program. Plenary Sessions, Workshops. Round-Table discussions and Paper Presentations." CD. Tallinn Pedagogical University. Estonia. April 14-16, 2004. 14 pages on CD. (in English)

Härkönen, U. 2004. About definitions of early childhood education and systems. (Varhaiskasvatuksen määritelmistä ja systeemistä.) Kasvatus, 2004, no 4, 448-449. (In Finnish.)

Härkönen, U. 2004. Work education for sustainable development (WESD) in Curricula and in the Systems Model. Article in the publication "Sustainable Development. Culture. Education. Articles in early childhood education." Tallinn Pedagogical University. Tallinn: TPÛ Kirjastus. Estonia, 26-42. (In English)

2005
Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen käytäntö määritelmien valossa. Artikkeli teoksessa Tutkiva opettajankoulutus - taitava opettaja, toimittajat J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen, 235-247. Verkkoversio 2005: Erkki Savolainen ja Kati Ranta. ISBN 952-458-565-0 (PDF)

Härkönen, U. 2005.Work, Work education and Marginalization in children's growth environment. (Työelämän, syrjäytymisen ja työkasvatuksen ongelmia pienten lasten kasvuympäristöissä) In T. Tulva (ed.) (Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot.) A child's education environment and social skills. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy and OKKA-foundation, 43-56. (In Finnish) tutkimuspohjainen, pyydetty artikkeli

Härkönen, U. 2005. Male kindergarten teachers: making changes in gender and work education. Article in the book of Scientific Articles named "Person.Color.Nature.Music. Scientific Articles of the Fourth International Conference." May 18-21, 2005. Art Teacher Union, Faculty of Education and management, Faculty of Music and Art, Computer Science Department of Daugavpils University. Daugavpils: Saule, 103-124.

Härkönen, U. 2005. The growth of an early childhood education theory at the garden of mind. (Varhaiskasvatuksen teorian kasvu mielen puutarhassa.) Article in coll. Niikko, A. & Korhonen, R. (ed.) At the garden of childhood. (Lapsuuden puutarhassa.) The University Press, The University of Joensuu, 304-328. (In Finnish)

2006
Härkönen Ulla. 2006. Diversity of Early Childhood Education Theories in a Democratic Society. Journal of Teacher Education and Training (JTET), 2006. Vol. Volume 6, s. 103-115. ISSN 1407-8724.

Härkönen Ulla. 2006. Froebel's Educational Thinking as a Systems Model. Julkaisussa: Froebel: From Play to Work - Taking Froebel Forward. Presentations. Texts of Presented Papers received. CD. Froebel College, Dublin, Ireland. 2006. s. 46-69.

Härkönen, Ulla & Tuula Ainasoja 2006. Selkeät kasvatusteoriat varhaiskasvatuksen keskiössä. Lastentarha 4/2006, s. 22, 2006.

Härkönen, Ulla. 2006. Small girls and boys doing gender based housework. Julkaisussa: Human perspectives on sustainable future. Journal of Housework, 2006. 20.10.2006.

Härkönen, U. & Jämsä, T. 2006. Systems Theory, Holism and Early Childhood Education. Introduction to the two approaches and education. Article in Müyesser Ceylan / Detlev Lindau_Bank (ed.) Between Holistic Education and Teacher Training. Post-Conference Book. Hochschule Vecta, Germany: Caritas Sozialwerk Dinklage. (Schriftenreihe zur Sozialen Arbeit: Band 3.) VVSWF. (3rd International Journal of Teacher Education and Training Conference in Vechta University 22.-25 May, 2006, Germany), 47-63.

Härkönen, U. 2006. Froebel's educational thinking as a systems model - a gift for modern early childhood education. Article for the Froebel Ireland Journal of Child-Centred Education. Dublin in 2006.

2007
Härkönen, U. 2007. Niin...se oli se Joulu...ja lapset ja työkasvatus...

Härkönen, U. 2007. The Bronfenbrenner ecological systems theory of human development. Julkaisussa: Slahova, Aleksandra et.al. Scientific Articles of V International Conference PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC. Daugavpils University "Saule", 2007. s. 9-22.

Härkönen, U. 2007. Teorian ja tutkimuskohteen vuorovaikutus- Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria ihmisen kehittymisestä. Julkaisussa: A. Niikko, I. Pellikka & E. Savolainen (toim.). Oppimista, opetusta, monitieteisyyttä - Kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä. Savonlinnan opettajankoulutus: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 2007. s. 21-39.

Härkönen, U. 2007. Work education and gender equality education in early childhood education. Julkaisussa: Konuralp, Iren & Ayten Tekay (eds.). Symposium on alternative education models for the 0-6 age group. Diyarbakir: Kamer Foundation, 2007. s. 100-104.

Härkönen, U. 2007. Application of the systems educational model to sustainable education. In the Proceedings of the 5th International JTET Conference on Theories and Practices for Education of Sustainable Development, May 30 - June 2, 2007 Debrecen, Hungary, Department of Applied Ecology, University of Debrecen Hungary, In ACTA PERICEMONOLOGIA rerum ambientum, DEBRECINA, Papers in Environmental Studies, Tomus 2, Debrecen 2007, ISSN 1588 2284; 120-126.

2008.
Härkönen, U. 2008. New pedagogical systems theory and early childhood education culture. Julkaisussa: Härkönen U. & Savolainen E. (eds). International views on early childhood education. Savonlinna Department of Teacher Education: Savonlinna Department of Teacher Education, 2008. s. 1-40.

Härkönen, U. 2008. Preface. Julkaisussa: Härkönen U. & Savolainen E. (eds). International views on early childhood education. Savonlinna Department of Teacher Education: Savonlinna Department of Teacher Education, 2008. s. 1-6.

Härkönen, U. 2008. Mitä varhaiskasvatuspalvelut palvelevat - sen poliitikot päättävät! Teoksessa Varhaiskasvatus 2000-luvulla? Varhaiskasvatuspalvelut ja henkilöstön osaamisvaatimukset. OAJ:n julkaisu 05/2008, 29-32.

Härkönen, U. 2008. Pienet työt täydentävät lasten leikkiä ja oppimista. Teoksessa Aili Helenius & Riitta Korhonen (toim.) 2008. Pedagogiikan palikat. Johdatus varhaiskasvatukseen ja -kehitykseen. WSOY. Oppimateriaalit.

2009
Härkönen, U. 2009. Pedagogical systems theory and model for sustainable human development in early childhood education and care (ECEC). In Journal of Teacher Education for Sustainability, Vol.11/Issue 2, 2009.

Härkönen, U. 2009. Pedagogical systems theory and model for sustainable human development in early childhood education and care (ECEC). In Journal of Teacher Education for Sustainability, Paper version: ISSN 1691-4147. Institute of Sustainable Education, Daugavpils University, 77-86. DOI: 10.2478/v10099-009-0042-1

2010
Härkönen, U. 2010. Salmela Kari & Härkönen, Ulla 2010. Lastentarhanopettajakoulutus ajan hermolla Savonlinnassa.

Härkönen, U. 2010. Creating a pedagogical systems theory for early childhood and preschool education. Article, accepted for the Book of Scientific Articles of the International Conference "165 years of the pre-school development in Estonia", Nov. 25th. 2005, at The University of Tallinn, Estonia. Still in publication process (!) in Tallinn University.

Härkönen, U. (2010) Child and children in ECEC viewed through the pedagogical systems theory. Report, Gardermoen 18.-20.11.2009 Conference concerning Nordic Research in the Field of Early Childhood and Care: Quality and relevance for policymaking, pp. 150-165. Oslo: Norwegian Ministry of Education and Research. Norwegian Government Administration Services.

2011
Härkönen, U. (2011) The process of creating the pedagogical systems theory for early childhood and preschool education. In Marika Veisson, Eeva Hujala, Peter K. Smith, Manjula Waniganayake, & Eve Kikas (eds.) Global Perspectives in Early Childhood Education. Diversity, Challenges and Possibilities, pp. 47-66. Germany, Frankfurt am Main: Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften. blind-reviewed. Books available in the UEFLibrary. 

Ulla Härkönen, Sirpa Lappalainen, Anna Raija Nummenmaa, Outi Ylitapio-Mäntylä ja Jukka Lehtonen (2011) Varhaiskasvatus ja sukupuolittunut lapsuus. Teoksessa: Jukke Lehtonen (toim.) Sukupuolinäkökulmia tutkimusperustaiseen opettajankoulutukseen. Scanseri Oy, Helsinki, ss. 79-90.

2013
Härkönen, U. (2013) Pedagogical systems theory as a cornerstone of sustainable early childhood and preschool education. In the Proceedings of the 10th international JTEFS/BBCC conference Sustainable Development.Culture.Education. Reorientation of teacher education towards sustainability through theory and practice. Publications of the University of Eastern Finland Reports and Studies in Education, Humanities, and Theology, No 7, University of Eastern Finland, Joensuu, Finland, pp. 411-449.

2014
Kettukangas, T. & Härkönen, U. (2014) Lasten osallisuus perustoiminnoissa. Teoksessa J. Heikka, E. Fonsen, J. Elo & J. Leinonen (toim.) Osallisuuden pedagogiikkaa varhaiskasvatuksessa. Suomen varhaiskasvatus ry. Kopio-Niini, Tampere, 96-114. (Children's participation in Basic activities. In J. Heikka, E. Fonsen, J. Elo & J. Leinonen (eds.) Participation pedagogy in early childhood education.)

2016
Tiina Peterson, Marika Veisson, Eeva Hujala, Ulla Härkönen, Anette Sandberg, Inge Johansson & Eva Kovacsne Bakosi (2016) Professionalism of preschool teachers in Estonia, Finland, Sweden and Hungary. European Early Childhood Education Research Journal, Vol 24, Issue 1, 2016, pages 136-156. DOI:10.1080/1350293X.2015.1120529. This was a long-term hard process. Published also online: 06 Jan 2016. Full text HTML, PDF, Full access. blind-reviewed. The research was presented at the next international EECERA conference.

2018
Luttinen, H. & Härkönen, U. (2018) Early childhood educational thinking in a Christian day-care centre. In Research on Religious and Spiritual Education, volume 12. ISSN 2191-8821. Special issue theme: (Martin Urban (Ed.) New international studies on religions and dialogue in education (pp. 129-139). Print-ISBN 978-3-8309-3846-0. E-Book-ISBN 978-3-8309-8846-5. Waxmann Verlag GmbH, 2018. Münster. NCRE2017 Conference, University of Joensuu, Finland. (Invited article).

Härkönen, U. 2018. Objektive-hermeneutics, content analysis, concept analysis, systems methods, systematic analysis; gualitative and mixed methods.

2019
Giardiello, P., Karlsson Häikiö, T., Härkönen, U., Lohilahti, L. and McLeod, N. (2019) A Finnish Perspective of Early Childhood Education. In N. McLeod and P. Giardiello, and P. Moss (Eds.) Empowering Early Childhood Educators. International Pedagogies as Provocation (pp. 138-154). Routledge. Taylor & Francis Group. London and New York. ISBN: 978-1-138-30964-7 (hbk), ISBN: 978-1-138-30967-8 (pbk), ISBN: 978-1-315-14372-9 (ebk). (Englannin Liverpoolin John Mooren yliopiston johtama TIETEELLINEN VARHAISKASVATUKSEN laaja pitkän prosessin kansainvälinen artikkeleistamme koostuva kirjahanke, jossa minä mukana UEFista ja edustin Suomen varhaiskasvatusta annetuista aiheista).

2021
Härkönen, U. (2021) Disagreements related to the expectations for teachers in early childhood education. Article in the ICERI2021 Proceedings (ISBN 978-84-09-34549-6) IATED Academy. 14th International Conference of Education, Research and Innovation, ICERI2021 Conference 8th-9th November 2021. VIRTUAL Conference. Valencia, Spain, pages 9636-9645. Reviewed. DOI: 10.21125/iceri.2021.2224. 

One FINDING WAY by google: ICERI2021-Technical Program-ICERI2021 Tracks-Teacher Training & Ed. Management-Professional Development of Teachers-Sessions Details-Professional Development of Teachers-Disagreements related to the expectations for teachers in early childhood education.

Härkönen, U. (2021) Social Policy and Science Twisting with Early Childhood Education System. Article in International Journal of Social Policy & Education, Vol. 3, No.12., pp. 18-24. Double-blind-review.


D. OPETUSMONISTEET
Materiaalisto on aikakauteensa liittyvää, silloisista lähteistä koottua, ja osa on omilla tutkimuksilla kehiteltyä aineistoa. Tavoitteena on ollut vähittäinen kokonaisvaltainen varhaiskasvatusteorian kehittely. On huomattava, että Suomessa varhaiskasvatuksen koulutusta aloitettiin yliopistossa 1973 - Savonlinnassa vuonna 1974 - ja itse tulin lehtoriksi vuonna 1975. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen tieteellistäminen on vaatinut valtaisasti työtä ja on vienyt aikaa - toisella tavalla kuin vanhojen tieteiden parissa työskentely.

1. Härkönen, U. 1991. Pieniä töitä pienille lapsille. Savonlinnan OKL, Lastentarhanopettajankoulutus. Opetusmoniste. Joensuun yliopiston ja Savonlinnan OKL:n kirjastot. S.69.

2. Härkönen, U. 1998. Matematiikkaa pienille lapsille, esikoululaisille ja koululaisille. (Pohjautuen Galperinin teoriaan.) Koottua ja kehiteltyä aineistoa vuosilta 1975-1998. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon käsikirjoitus 50s.

3. Härkönen, U. 2003-2008-. Systeemiteoreettinen ja konstruktivistinen varhaiskasvatuksen suunnittelu. Teoriaa
kokonaisvaltaisen varhaiskasvatuksen suunnitteluun sekä opiskelijoiden opetusharjoittelutyökirjojen tekoon.
Opetusmoniste Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Päivitetty joka vuosi. Julkaisematon käsikirjoitus. 45 sivua.

Muita opetusmonisteita:

4. Härkönen, U. 1980. Yhteiskuntaan orientoitumisen sisältöalue sekä opetus- ja kasvatussuunnitelma varhaiskasvatuksessa. Opetusmoniste. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 10.

5. Härkönen, U. 1982. Luonto-opetuksen ikätasottainen opetus- ja kasvatussuunnitelma varhaiskasvatuksessa.
Opetusmoniste. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 40.

6. Härkönen, U. 1983. Luonnontieteellisiin ilmiöihin perehtyminen varhaiskasvatuksessa - fysiikkaa, kemiaa, tähtitiedettä yms. pikkaraisten opettajille. Koottuja aineistoja vuosilta 1970-1983. Opetusmoniste. Savonlinnan
opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 40.

7. Härkönen, U. 1985. Äidinkielen ikätasottainen opetus- ja kasvatussuunnitelma varhaiskasvatuksessa. Opetusmoniste. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S.noin 10.

8. Härkönen, U. (toim.) 1985. Äidinkielen lorumoniste varhaiskasvatukseen. Opetusmoniste. Savonlinnan
opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 90.

9. Härkönen, U. 1991. Puheita työstä. Erilaisista tekijän tuotteista koottu opetusmoniste varhais- ja työkasvatukseen. Opetusmoniste. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 20.

10. Härkönen, U. 1992. Varhaiskasvatuksen sovellukset -kurssiin liittyvää materiaalia - filosofipedagogien kasvatusajattelun pohjalta. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 5.

11. Härkönen, U. 1993. 2008. Leikkipedagogiikka varhaiskasvatuksessa. Leikkipedagogiikan luentoon kuuluva opetusaineisto. Koottuja otteita vuosilta 1975-1993. Nykyään useita power point esityksiä leikistä. Julkaisemattomia.

12. Härkönen, U. 1993. Opetus varhaiskasvatuksessa. Varhaispedagogiikan tai didaktiikan yhteydessä käytettyä aineistoa, koottu vuosilta 1975-1993. Nykyään useita power point esityksiä. Julkaisemattomia.

13. Härkönen, U. 1994. Alkuopetuksen didaktiikan aineistoja didaktiikkaan, äidinkieleen ja matematiikkaan.
Joensuun yliopisto. Luokanopettajien koulutus vuonna 1993-1994. Julkaisemattomia.

14. Härkönen, U. 1995. Varhaiskasvatuksen historialliset, filosofiset, yhteiskunnalliset lähtökohdat -luennon monisteet. Kootut otteet vuosilta 1975-1995. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisemattomia.

15. Härkönen, U. 1996. Varhaiskasvatuksen systeeminen yleisteoria. Moniste opetusnäytettä varten sekä opetusmonisteeksi. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisematon. S. noin 5.

16. Härkönen, U. 1996. Kasvatussosiologian keskeisiä sisältöjä tuleville opettajille. Kolmiosainen opetusmonistesarja. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. (Yhdessä osassa mukana Raimo Silkelän monisteita). Julkaisemattomia. S. noin 50.

17. Härkönen, U. 1997. Kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmät -kurssin opetusmateriaalisto. Koottu tekijän väitöskirjan pohjalta. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Kotitalous- ja käsityönopettajien koulutus. Julkaisemattomia. S. noin 20.

18. Härkönen, U. 1997. Alle 3-vuotiaiden toiminnan pedagogiikkaa. Luennon yhteydessä käytettyä materiaalistoa koottuna vuosilta 1975-1997. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. Julkaisemattomia. S. noin 10.

19. Härkönen, U. 1998. Työtoimintojen teoria ja työkasvatus -kurssiin liittyvä moniosainen opetusmateriaalistosarja. Aineistot projektina toteutettavaan kurssiin Varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksessa Kajaanissa. Aineistot koottu vuosina 1997 ja 1998.

20. Härkönen, U. 1999. Varhaispedagogiikan luentosarjaan kuuluvat monisteet. Koottuja otteita vuosilta 1975-1999. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. S. noin 10.

21. Härkönen, U. 1999. Työ- ja tasa-arvokasvatus -kurssin opetusmateriaalisto. Koottu vuosilta 1975-1999.
Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. S. noin 10.

22. Härkönen, U. 1999. Tutkimuksen tekemiseen ohjaava opetusmoniste. Aineistoa rakennettu useamman vuoden kokemuksen pohjalta. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Lastentarhanopettajien koulutus. S. noin 10.
Seuraavassa mainitaan joitakin lukuisten varhaiskasvatukseen tehtyjen opetusmateriaalien ohella laadittuja opetusmonisteita ja pp-esitelmiä, jotka on laadittu uudistuneisiin varhaiskasvatuksen kursseihin ja ulkopaikkakunnissa tapahtuneisiin koulutuksiin:

23. Härkönen, U. 2004. Varhaispedagogiikan perusteet (L 20t). Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus I vk, sl. 2004. 23 sivua.

24. Härkönen, U. 2004. Omakohtainen varhaiskasvatuksen teorian kehittämisprosessi. Opetusnäyte pp-esityksenä varhaiskasvatuksen dosentuuria varten Helsingin yliopistossa 17.9.2004. 25 diaa.

25. Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen menetelmät pedagogisessa prosessissa I. Perustoiminnot, juhlat ja retket sekä työkasvatus. Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus II vk, sl. 2005. 47 sivua.

26. Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatussuunnitelma VASUn käsitteistä. Lappeenrannassa Esi- ja alkuopetuksen perusteet -kurssin opetusta 18.-19.2.2005. 3 sivua.

27. Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen teorian kehittäminen. Lappeenrannassa Esi- ja alkuopetuksen perusteet -kurssin opetusta 18.-19.2.2005. 24 diaa.

28. Härkönen, U. 2005. Varhaispedagogiikan uudistuminen. Lappeenrannassa Esi- ja alkuopetuksen perusteet -kurssin opetusta 18.-19.2.2005. 28 diaa.

29. Härkönen, U. 2005. Opetus varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Lappeenrannassa Esi- ja alkuopetuksen perusteet -kurssin opetusta 18.-19.2.2005. 23 diaa.

30. Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen kehittyminen tieteenä -kurssin (3op) luento-osaan (20t) sisältyvä pp -esityksen opetusmoniste. Savonlinnan OKL. Varhaiskasvatuksen maisterin tutkinto -koulutus. 2005. 18 diaa.

31. Härkönen, U. 2005. Opetus varhaiskasvatustieteessä. Varhaiskasvatuksen kehittyminen tieteenä -kurssin (3op) luento-osaan (20t) sisältyvä pp -esityksen opetusmoniste. Savonlinnan OKL. Varhaiskasvatuksen maisterin tutkinto -koulutus. 2005. 22 diaa.

32. Härkönen, U. 2006. Varhaiskasvatuksen menetelmät I: Perustoiminnot. Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus I vk, 2006. 16 sivua (pienellä fontilla).

33. Härkönen, U. 2006. Työtuokiosuunnitelmia. Lastentarhanopettajien koulutus I vk, kl. 2006. 14 sivua (pienellä fontilla).

34. Härkönen, U. 2006. Leikki, oppiminen ja koulu. Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus II vk, 2006.14 diaa.

35. Härkönen, U. 2006. Roolileikkien alkuun saattamisessa ja kehittämisessä huomioitavia näkökohtia. Roolileikin opettaminen eli didaktinen roolileikki. Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus II vk, 2006. Moniste 4 sivua..

36. Härkönen, U. 2007. Leikin teorioita ja selityksiä. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 13 diaa.

37. Härkönen, U. 2007. Leikki lasten ja perhepäivähoitajan arjessa. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 9 diaa.

38. Härkönen, U. 2007. Leikki pedagogisessa systeemissä. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 4 diaa.

39. Härkönen, U. 2007. Leikki ja lelu. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 17 diaa.

40. Härkönen, U. 2007. Leikin lajit. Mitä leikki kehittää ja leikin ohjaaminen. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 36 diaa.

41. Härkönen, U. 2007. Roolileikin ohjaus. Pp-esityksen moniste Kiteellä perhepäivähoitajien koulutuksessa 1.12.2007. 14 diaa.

42. Härkönen, U. 2007. Roolileikkituokiosuunnitelmia. Savonlinnan OKL. Lastentarhanopettajien koulutus. 25 sivua.

43. Härkönen, U. 2008. Leikki käytännön kasvatustyössä. Koulutuspäivä Kiteellä 9.5. lastenhoitajille ja lastentarhanopettajille. 9 diaa.

44. PowerPoint-esityksiä valmistettu tutkimusteemoista opetusta ja konferensseja varten useita kymmeniä 2000-luvulla. Ks. mm. Esitelmät -kohdasta.


E. ABSTRAKTIT

1989
1. Härkönen, U. 1989. Future-oriented early work education for small children. ABSTRACT in the abstractbook Tenth Biennial Meetings of ISSBD. Abstracts, Poster Exhibition and Special Exhibitions 9-13 July 1989
Jyväskylä, Finland, s. 165.

1993
2. Härkönen, U. 1993. A Systems Study of Work Education. ABSTRACT in the Abstract Book The Different Worlds of Childhood. First Nordic Congress on Early Childhood. February 5-7, 1993. Helsinki.
The Marina Congress Center.

1994
3. Härkönen, U.1994. Uppfostrarnas uppfattningar om könsroller i små barns arbetsuppfostran. ABSTRAKT i abstractbok av Den 22:A NFPF -kongressen i Vasa 10-13. mars 1994. Finland. Institutionen för lärarutbildning, Åbo Akademi. Österbottens högskola.

4. Härkönen, U. 1994. Educators' ideas of sex roles in small children's work education. ABSTRACT in the Abstractbook Settings in Interaction: Research and Implications. Forth Annual Conference of the EECERA on the Quality of Early Childhood Education, Göteborg, Sweden, 1-3 September 1994.

1995
5. Härkönen, U. 1995. Educators' ideas of gender roles in small children's work education. ABSTRACT in the Abstractbook: "What should be the educational objectives for early childhood education (0-7 years)?" E.E.C.E.R.A. European Early Childhood Education Research Association. Paris, France 7, 8, 9 September 1995.

1996
6. Härkönen, U. 1996. Written text conceptions of female child care personnel about girls' and boys' work and mothers' and fathers' work education. The ABSTRACT and DESCRIPTION of my doctoral dissertation has
appeared in the issue of Resources in Education (RIE), september 1995, 29p., and the microfiche card of it is stored in ERIC document collections (microfische ED389466 and PS023870).

7. Härkönen, U. 1996. "Conceptions of Female Child Care Personnel about Girls' and Boys' work, as well as Mothers' and Fathers' Work Education". ABSTRACT in abstractbook: "Developing Adults, Developing Children", Lisboa, Faculdade de Ciencias da Universidade de Lisboa, 1-4 Setembro 96. Texto Editora, EECERA Conference. Lisboa.

1997
8. Härkönen, U.1997. "What do the male teachers think about children's work?" ABSTRACT in abstractbook Book of Abstracts, 1st Nordic Baltic Conference on Activity Theory 7.-9.2.1997. Helsinki, Finland.

9. Härkönen, U. 1997. "What do Male Teachers Think about Children's Work?" More about chores and work environments. ABSTRACT in abstractbook Childhood in a Changing Society; Abstracts, Keynote Lectures, Symposia, Posters. 7th European Conference on the Quality of Early Childhood Education, EECERA. 3.-6.September, 1997, Münich, Germany.

1998
10. Härkönen, U. 1998. "Kuinka mieslastentarhanopettajat tulkitsevat tyttöjen ja poikien työntekoa kulttuurissamme? ABSTRAKTI Valtakunnallisilla Kasvatustieteen päivillä Kajaanissa 26.-28.11.1998.

1999
11. Härkönen, U. 1999. The Education of Girls and Boys for Work and Equality at Day Care Centres as the Initial Steps for Working Life. ABSTRACT in Abstractbook Sharing Research in Early Childhood Education. The Third
Warwick International Early Years Conference 12th - 16th April 1999. Institute of Education, University of Warwick, Coventry, England.

12. Härkönen, U. 1999, How does early work and gender equality education lead to life-long learning? ABSTRACT in Abstractbook Quality in early childhood education, How does early education lead to life-long learning? EECERA Conference in Helsinki, 1-4 September 1999.

2000
13. Härkönen, U. 2000. Mieslastentarhanopettajien kertomaa lapsista, työstä ja sukupuolesta. ABSTRAKTI Kasvatustieteen päiville Turkuun 23.-24.11.2000.

2002
14. Härkönen, U. 2002. Work and gender education in Early Childhood Education. ABSTRACT in SYLLABUS Workshops 19/4/02 'Childhood, Child good' 50 years of pre-school teacher training in Tielt. Katholiege Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen, KATHO PHO Tielt. Belgium, page 64.

15. Härkönen, U. 2002. The previous definitions of the concept of early childhood education and the new systems theory based definition of it. ABSTRACT sent and accepted to the presentation at a plenary session (30 minutes)
in the III International Conference Person. Color. Nature. Music. In May, 16, 2002 in Daugavpils University, Latvia.

2003
16. Härkönen, U. 2003. The pre-school systems theory as a frame of preference for sustainable development. ABSTRACT for paper session and an article sent in 2002 and accepted 24.1.2003 to The First International Journal
of Teacher Education and Training Conference 11.-14.5.2003, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia.

17. Härkönen, U. 2003. Abstrakti: Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? Teoksessa "Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Abstraktit. Kasvatustieteen päivät 2003." Helsingissä 20.-21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta, 73.

2004
18. Härkönen, U. 2004. Work and gender in the kindergarten teachers' texts. Abstract in Abstract Book. ( Työ ja sukupuoli lastentarhanopettajien teksteissä - metodinen näkökulma. Teoksessa Havu-Nuutinen, S. & Heiskanen, M. 2004. Yhtenäistyvät vai erilaistuvat oppimisen ja koulutuksen polut.) Kasvatustieteen päivät in Joensuu University 25.11.2004. (In Finnish), page 151.

2005
19. Härkönen, U. 2005. Male Kindergarten Teachers: making Changes in Gender and Work Education. Abstract to the Forth International Conference Person. Color. Nature. Music." 18-21. 5 2005. Daugavpils, Latvia, page 103.

20. Härkönen, U. 2005. "Discussion between Holistic and Systems Approach", abstract in Abstract book "Holistic Education" Sustainable development, Culture and Education, Conference Guide, ed. By Detlev LIndau-Bank / Klaus- Dieter Scheer. VVSWF, ISBN-NR: 3-937870-00-8. Hochschule Vechta. The 3rd International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET) at the Vechta University 22-25.5.2005, German. Page 17.

21. Härkönen, U. 2005. Härkönen, U. 2005.What have male kindergarten teachers learnt and what have girls and boys learnt about working life? Julkaisussa: Raija Latva-Karjanmaa & Helena Outinen (ed). Interlearn - Multidisciplinary Approaches to Learning, Programme and Abstracts. Helsinki University Press: University of Helsinki, 2005. s. 86.

22. Härkönen, U. 2005. Abstract "Mikä merkitys systeemisellä varhaiskasvatuksen mallilla on kestävässä kehityksessä" (What is the meaning of the systems model of early childhood education for sustainable development?") at Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005 (Annual Days of Education) at the University of Jyväskylä, in the theme group "Kestävää kehitystä edistävä kasvatus ja ympäristökasvatus" ("Sustainable education for sustainable development and environmental education"), In the Book of "Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit ", page 82.

23. Härkönen, U. 2005. Abstract "Työ ja sukupuoli pienten lasten kasvatuksen ja kulttuurin kontekstissa" (Work and gender at the context of the education of small children and the culture") at Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005 (Annual Days of Education) at the University of Jyväskylä, in the theme group "Education, Culture and Gender"), In the Book of "Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit ", pages 43-44.

24. Härkönen, U. 2005. Abstract "Teorioiden vaikutuksesta varhaiskasvatuksen kulttuuriin (The impact of the theories into the culture of early childhood education) ?") at Kasvatustieteen päivät 17.-18.11.2005 (Annual Days of Education) at the University of Jyväskylä, in the theme group "Varhaiskasvatus" ("early childhood education"), In the Book of "Koulutuksen kulttuurit ja hyvinvoinnin politiikat. Abstraktit ", page 186.

2006
25. Härkönen, U. 2006. Abstract: Diversity of Early Childhood Education Theories in a Democratic Society, The Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference, "Education for Democracy as a Part of Education for Sustainable Development", Sustainable development, culture and education. Conference Guide, May 31-June 3, 2006. Helsinki, Finland, 13-14.

26. Härkönen, U. 2006. Abstract: Froebel's educational thinking as a systems model. In "Abstract and Papers" Froebel: From Play to Work - Taking Froebel Forward. Second Biennial Conference, College of Education. Dublin, Ireland.

27. Härkönen, U. 2006. Abstract: Small girls and boys doing housework - is it gender issue or not? In Abstract Book, Human Perspectives on Sustainable Future, Abstracts, 19.

2007
28. Härkönen, U. 2007. Application of the systems educational model to sustainable education. Julkaisussa: Albert Tóth, Anita Czudar & Gyula Lakatos (eds.). Abstract book of the 5th International JTET Conference. Debrecen: Department of Applied Ecology, University of Debrecen, 2007. s. 13.

29. Härkönen, U. 2007. Varhaiskasvatusajattelun traditio varhaispedagogiikan kriittisenä orientaationa. Julkaisussa: Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Abstraktit. Vaasa: Åbo Akademi ja Suomen Kasvatustieteellinen Seura ry, 2007. s. 20.

2008
30. Härkönen, U. 2008. Varhaispedagogiikan suuret hahmot. Abstrakti Kasvatuksen historian päivät ja Filosofian osasto, 5.-6.6.2008, Joensuu. "Kasvatus ja demokratia", Abstraktikirja sähköisenä. Joensuun yliopisto.

31. Härkönen, U. 2008. Mistä varhaiskasvatuksen tunnistaa? Abstrakti hyväksytty Kasvatustieteen päiville Turkuun. Ohjelma ja teemaryhmät. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Kasvatustieteen päivät 2008. Turku 27-28.11.2008.

32. Härkönen, U. 2008. Abstrakti The core value elements of the concept of early childhood education. In The Abstract Book: 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008, s. 104.

2009
33. Härkönen, U. 2009. Pedagogical Systems Theory and Its Cultural Criteria for Human Sustainable Development. Abstract accepted for the pp-presenrtation at the 7th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development.Culture.Education" May 5-8, 2009, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia.

34. Härkönen, U. 2009. Diversity in early childhood education theories. In The Abstract Book of the 19th EECERA Annual Conference, Diversities in early childhood education. Strasbourg, 26th-29th August 2009. EECERA, European Early Childhood Education Research Association, p. 151.

2010
35. Härkönen, U. 2010. Systemic early childhood education for sustainable human development. Abstract in the Abstract book of the 8th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable development.Cultute.Education. May 17-19.2010 Paris, France. Institute of Sustainable Education. Daugavpils University, Latvia, 23


F. POSTERIT

1992
1. POSTER-esittely Ulla Härkönen: Sukupuoliroolit pienten lasten työkasvatuksessa (väitöskirjatyön alkuvaihe). Varhaiskasvatuksen tutkimussymposium 22.-23.10.1992 Helsingin yliopistossa.

2. Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksen juhlaviikko 19.-23.10.1992. POSTER-esittelyyn osallistuminen 22.10. sekä lisensiaattitutkimuksella että meneillään olevalla väitöskirjatyöllä.

1993
3. POSTERPRESENTATION Ulla Härkönen: A Systems Study of Work Education - A Future Oriented Approach to Early Work Education for Small children. First Nordic Congress on Early Childhood. Helsinki February 5-7, 1993.

4. Seminaari Missä ja miten sosiaalipalvelu ja varhaiskasvatus kohtaavat. Jyväskylän yliopisto 27.5.1993. POSTER-esittely Ulla Härkönen: Sukupuoliroolit pienten lasten työkasvatuksessa (väitöskirjatyö).

1994
5. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan 20-vuotisjuhlat Joensuussa 12.10.1994 ja Savonlinnassa 12.-14.10.1994. Molemmissa POSTERPRESENTATIONS Ulla Härkönen: Educators' ideas of gender roles in small children's work education.

1999
6. Mitä mieslastentarhanopettajat ajattelevat tyttöjen ja pokien työstä? POSTERI Savonlinnan Opettajankoulutuslaitoksen avointen ovien päivässä 10.9.1999. Päivä liittyi lukukauden avajaisiin sekä Joensuun yliopiston 30-vuotisjuhliin.

2006
7. Poster "Sustainable higher education in Savonlinna" planned by Ulla Härkönen, Sinikka Pöllänen, Tarja Turtiainen and Leena Uosukainen. Human Perspectives on Sustainable Future, The 5th International Household & Family Research Conference, 6-9 June, 2006, Savonlinna, Finland.


G. TIETEELLISET ESITELMÄT KANSAINVÄLISISSÄ KONFERENSSEISSA KOTIMAASSA JA ULKOMAILLA

1992
1. Härkönen, U. 1992. ESITELMÄ aiheesta Varhaiskasvatuksen suunnittelu Tarttossa tarttolaisille metodikoille ja päiväkodin johtajille 2.-3.01.1992. (tulkattu eestiksi) 1994

2. Härkönen, U. 1994. FÖREDRAG av Ulla Härkönen: "Uppfostrarnas uppfattningar om könsroller i små barns arbetsuppfostran". Den 22:a NFPF -kongressen, Vasa, 10-13.3.1994. Institutionen för lärarutbildning. Åbo Akademi. Österbottens högskola.

3.Härkönen, U. 1994. FÖREDRAG: Könsroller i småbarnens arbetsuppfostran. Islanti. Konferenssen Jente- og Guttepedagogikk, Laugarvatn 9.-12. Juni 1994.

4.Härkönen, U. 1994. Fourth Annual Conference of the EECERA on the Quality of Early Childhood Education. Göteborg, Sweden, 1-3 September 1994. PRESENTATION at Symposium Gender Perspectives: "Educators' ideas of sex roles in small children's work education."

1995
5. Härkönen, U. 1995. E.E.C.E.R.A. 5th European Conference on the Quality of Early Childhood Education "What should be the educational objectives for early childhood education (0-7 years)?" Paris, France 7-9 September 1995. Symposia PRESENTATION: U. Härkönen (Joensuu University) Educators' ideas of gender roles in small children's work education.

Härkönen, U. 1995. Written Text Conceptions of Female Child Care Personnel about Girls' and Boys' Work and Mothers' and Fathers' Work Education. Paper presented at the European Conference on
the Quality of Early Childhood Education (5th, Paris,France, September 7-9, 1995)

1996
6. Härkönen, U. 1996. E.E.C.E.R.A. 6th Conference on Quality of Childhood Education "Developing Adults, Developing Children". Lisboa 1-4 de Setembro de 1996. Symposia PRESENTATION about Gender-theme with title "Conceptions of Female Child Care Personnel about Girls' and Boys' Work as well as Mothers' and Fathers' Work Education".

7. Härkönen, U. 1996. FACEI:n eli Finland Association for Childhood Education International ry. -järjestön Elinikäinen oppiminen - yksilöstä yhteisöön -kongressi Oulussa 30.-31.10.1996. ESITELMÄ Ulla Härkönen: Työkasvatus esiopetuksessa.

1997
8. Härkönen, U. 1997. 1st Nordic Baltic Conference on Activity Theory 7.-9.2.1997, Helsinki, Finland. PRESENTATION Ulla Härkönen :"What do Male Teachers think about Children's Work?", see in Conference Programme.

9. Härkönen, U. 1997. What do the male teachers think about girls' and boys' work? PRESENTATION at ACEI World Conference in Sopron, Hungary, June 16th-19th 1997.

10. Härkönen, U. 1997. What do Male Teachers Think about Children's Work? More about chores and work environments." PRESENTATION at EECERA Conference in symposia Gender Socialization and Career Profiles, 5. September 1997. Münich, Germany.

11. Härkönen Ulla on antanut koulutusta pitämällä kahden tunnin ESITELMÄN Tallinna Pedagoogika ülikoolissa teemanaan Varhaiskasvatuksen työ- ja tasa-arvokasvatus kulttuurisessa vertailussa 13.11.1997. (tulkattu eestiksi)

1999
12. Härkönen, U. 1999. University of Joensuu: PRESENTATION The Education of boys and girls for work and equality at day care centers as the initial steps for working life (post doctoral study) at The Third Warwick International Early Years Conference 12th-16th April 1999 in 15.5, Institute of Education, University of Warwick, Coventry, England.

13. Härkönen, U, 1999. University of Joensuu: PRESENTATION Male pre-school teachers and parents as educators in early work and equality education at the EECERA Conference in Helsinki, September 1999.

2000
14. Härkönen, U. 2000. Sokrates/Erasmus Teacher Exchange in Hanzehogeschool in Groningen, Neatherlands, 16.9-23.9.2000. TEACHING HOURS 8, topic: Early Childhood Education in Systems Theory, especially Work Education.

2001
15. Härkönen, U. 2001.Sokrates/Erasmus Teacher Exchange at The Aristotle University of Thessaloniki in Greece 23.4-27.4.2001. TEACHING HOURS 8, topic Early Age Work Education.

2002
16. Härkönen, U. 2002. Preschool Teacher Training in Finland. PowerPoint PRESENTATION Finnish Preschool System and Education., 30 minutes, as a quest lecturer in Congress 'Childhood, child good!' 18.4.2002 in Katholiege Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen in Kortrijk in Belgium.

17. Härkönen, U. 2002. Work and gender education in Early Childhood Education. PRESENTATION at Workshop 19/4/02 'Childhood, Child good' 50 years of pre-school teacher training in Tielt (1,5 hours). Katholiege Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen, KATHO PHO Tielt. Belgium.

18. Härkönen, U. 2002. The previous definitions of the concept of early childhood education and the new systems theory based definition of it. PRESENTATION in the 3rd International Conference"Person. Color. Nature. Music". In Daugavpils University, Latvia, May 16.2002.

2003
19. Härkönen, U. 2003. Current Theories Related to Early Childhood Education and Preschool as Frames of Reference for Sustainable Education.(Latvia short) PowerPoint Presentation.(30 min) in the 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 12 May, 2003. Daugavpils, Latvia.

20. Härkönen, U. 2003. Presentation on the University of Joensuu. PowerPoint Presentation. Joensuu University was one of the host Universities (host member Ulla Härkönen. Every host University member had time to presentone's own University for 20 minutes. In the 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 13 May, 2003. Daugavpils, Latvia.

21. Härkönen, U. 2003. Preschool- and Early Childhood Education in Finland (2 hours). PowerPoint presentation in Teacher Exchange in Tallinn in Estonia 29.3.-4.4.2003.

22. Härkönen, U. 2003. What does the term "Early Childhood Education" mean? (3 hours). PowerPoint presentation in Teacher Exchange in Tallinn in Estonia 29.3.-4.4.2003.

23. Härkönen, U. 2003. Male kindergarten teachers' ideas about work education (3 hours). Presentation in Teacher Exchange in Tallinn in Estonia 29.3.-4.4.2003.

24. Härkönen, U. 2003. Systems Theory Based Early Childhood Education Theory. (Latvia long) PowerPointPresentation (4 hours). Teacher Exchange at Bialystok in Poland, 15-22 in May 2003.

25. Härkönen, U. 2003. The Finnish Preschool- and school-system. PowerPoint Presentation (4 hours). Teacher Exchange at Bialystok in Poland, 15-22 in May 2003.

2004
26. Härkönen, U. 2004. Work education for sustainable development (WESD). Power Point Presentation at the 2nd International Conference "Sustainable Development, Culture, Education", April 14-16, Tallinn, Estonia.

2005
27. Härkönen, U. 2005. Creating a pedagogical systems theory for early childhood and preschool education, PowerPoint presentation, The International Conference "165 years of the pre-school development in Estonia", Tallinn, Estonia. 25.11.2005. Short version. Long version.

28. Härkönen, U. 2005. Male Kindergarten Teachers: Making Changes in Gender and Work Education, PowerPoint presentation, The Forth International Conference "Person. Color. Nature. Music.", Daugavpils, Latvia.

29. Härkönen, U. 2005. What have male kindergarten teachers learnt and what have girls and boys learnt about working life? PowerPoint presentation, The International Conference INTERLEARN - Multidisciplinary Approaches to Learning, Helsinki, Finland.

30. Härkönen, U. 2005. "Discussion between Holistic and Systems Approach", PowerPoint presentation, The 3rd International Journal of Teacher Education and Training Conference (JTET), Vechta, Germany.

2006
31. Härkönen, U. 2006. Diversity of early childhood education theories in a democratic society, PowerPoint-presentation, The Fourth International JTET Conference, Helsinki, Finland.

32. Härkönen, U. 2006. Froebel's educational thinking as a systems model. (Titled so in the program paper) PowerPoint presentation, where the title was: Froebel's pedagogy from the point of systems thinking, Froebel: From Play to Work Taking Froebel Forward. Second Biennial Conference, Dublin, Ireland.

33. Härkönen, U. 2006. How can girls and boys be trained for work life and equality? (titled on the program paper). PowerPoint presentation where the title was: How to educate girls and boys for work and equility?, Symposium on Early Childhood Oriented Educational Methods Applied Throughout the World, Diyarbakir, Turkey.

34. Härkönen, U. 2006. Small girls and boys doing the housework - is it gender. PowerPoint presentation, The 5th International Household & Family Research Conference, Savonlinna, Finland.

2007
35. Härkönen, U. 2007. Alte Pädagogik schafft neue Verbindungen- Erster internationaler Fröbel-Sommerkurs zu Besuch in der Neuhausener Spielzeug-Firma Sina., I International en Sommerkurs zur Fröbelpädagogik, Dresden, Saksa.

36. Härkönen, U. 2007. Application of the systems educational model to sustainable education, pp-presentation, The 5th International JTET Conference, Debrecen, Unkari.

37. Härkönen, U. 2007. Bronfenbrenner's ecological theory for the students and the audience, PP-presentation at the V International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", Daugavpils, Latvia.

38. Härkönen, U. 2007. The Finnish and the South-Savo Region views on the European Nursery Project, "Preparatory meeting for an international nursery project", Poznan, Puola.

2008
39. Härkönen, U. 2008. Pp-presentation on The core value elements of the concept of early childhood education. The 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008.

40. Härkönen, U. 2008. Finnish Early Childhood and School System. PP-presentation at the meeting of the international FOBEK-project in Telemark Educational Research University College, Nododden, Norway, 7 - 11 December 2008.

2009
41. Härkönen, U. 2009. Pedagogical Systems Theory and Its Cultural Criteria for Human Sustainable Development. PP-presentation at the 7th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development.Culture.Education" May 5-8, 2009, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia.

42. Härkönen, U. 2009. Diversity in early childhood education theories. PP_Presentation in the 19th EECERA Annual Conference, Diversities in early childhood education. Strasbourg, 26th-29th August 2009, at the Symposium Set IV/24 Theories and Methodologies about ECE. See in Conference Programme Book of the 19th EECERA Conference... ,p. 54. EECERA European Early Childhood Education Research Association. Strasburg, France.

43. Härkönen, U. 2009. Child and Children in ECEC viewed through the Pedagogical Systems Theory. Presentation at the Conference concerning Nordic Research in the Field of Early Childhood Education and Care: Quality and Relevance for Policymaking, 18-20 November, 2009.

44. Härkönen, U. A Finnish Participant at the Panel Nordic ECEC research - Quality and Relevance for Policymaking on the 20.11.2009, at the Conference concerning Nordic Research in the Field of Early Childhood Education and Care: Quality and Relevance for Policymaking. Norwegian Ministry of Education and Research. Clarion Hotel Oslo Airport Gardermoen 18.-20.11.2009. Oslo, Norway.

2010
45.Härkönen, U. 2010. Systemic early childhood education for sustainable human development. Keynote speech at the 8th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development.Cultute.Education. May 17-19.2010 Paris, France.

46. Härkönen, U. 2009. Pedagogical systems theory. Lecture for an international audience at the FOBEK-seminar , 27.-28.10.2009, Savonlinna Department of Teacher Education.


H. TIETEELLISET ESITELMÄT KOTIMAASSA, KANSALLISIA
Suomessa 1980-luvun lopulla suuntauduttiin varhaiskasvatuksen tutkimukseen Tutkimus elämänlaadun parantajana
-teeman ja seminaarien avulla.

Sitten 1900-luvun alusta alkoi toimia Vuorovaikutus ja lasten kasvu -yhteistyöryhmä, joka seminaareineen toimi varhaiskasvatuksen tutkimuksen edistämiseksi ja myös tutkijakouluna.

Toiminta jatkui VARTUTKO -ryhmän nimellä (varhaiskasvatuksen tutkijakoulutus -ryhmä) vuodesta 1997 alkaen. Olen ollut ryhmien jäsen koko niiden toiminnan ajan.

1987
1. Tutkimus lasten elämänlaadun parantajana -seminaari 21.-22.5. 1987. Joensuun yliopisto. ESITELMÄ Ulla Härkönen: Lisensiaattitutkimuksen suunnitelma.

1990
2. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 4.-6.6.1990. Jyväskylän yliopiston psykologian laitos. ESITELMÄ Ulla Härkönen: Yltävätkö mittarit oleelliseen?

3. Varhaiskasvatuksen opetus ja tutkimus -koulutuspäivät 29.-30.11.1990. Joensuun yliopisto. ESITELMÄ Ulla Härkönen: Lisensiaattityön esittely.

1991
4. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen 21.-22.3.1991. Jyväskylän yliopisto. ESITELMÄ aiheesta: Tyttö, poika ja työn tekeminen; isä ja äiti työhön kasvattajina.

1992
5. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Tampereella 21.-22.5.1992. Aiheina: Havainnointi luonnollisessa ympäristössä sekä Tutkimus ja kehittämistyön jännite. PUHEENVUORO Ulla Härkönen:
Tutkimus ja pedagogiikka.

6. Kasvatustieteen päivät 26.-27.11.1992 Oulun yliopistossa. Osallistuminen Sosiaalinen sukupuoli ja koulutus -yhteistyöryhmään. ESITELMÄ Ulla Härkönen: Sukupuoliroolit pienten lasten työkasvatuksessa (väitöskirjatyö).

1993
7. Seminaari Missä ja miten sosiaalipalvelu ja varhaiskasvatus kohtaavat. Jyväskylän yliopisto 27.5.1993. PUHEENVUORO Ulla Härkönen: Työleikkiä ja leikkityötä?

8. Vuorovaikutus ja lapsen kasvu -yhteistyöryhmän kokoontuminen Jyväskylässä 9.-10.12.1993. - ESITELMÄ Ulla Härkönen: Sukupuoliroolit pienten lasten työkasvatuksessa - menetelmäpohdintoja (väitöskirjatyö).

1996
9. OPETUSNÄYTELUENTO teemasta Varhaiskasvatuksen suuret filosofipedagogit ja kasvatusajattelumme kehittäminen. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos 10.5.1996.

1997
10. STUDIA GENERALIA -LUENTO (1,5t) aiheena Missukat ja misterit kasvatuksen ihmemaassa - Sukupuolten sopimukset työnjaon ja tasa-arvon takeena!? Savonlinnan OKL 4.3.1997. Itä-Savon Yliopistoyhdistys.

11. Vartutko-ryhmän (Varhaiskasvatuksen tutkijakoulutus-ryhmän) kokoontuminen Helsingissä 10.-11-3-1997. ESITELMÄ U. Härkönen: Näkökulmia lasten työkasvatukseen. (1t).

12. Härkönen, Ulla. 1997. JUHLAPUHE Sulkavan Kaipolan ala-asteen itsenäisyysjuhlassa (koulun 60-vuotisjuhla ja Suomen 80-vuotisjuhla) 5.12.1997. Noin yksi tunti. Entisen opettajan Alli Nuopposen pitkä haastattelu puhetta varten.

13. Härkönen, Ulla. 1997. ALKUPUHEENVUORO Varhaislapsuuden ja sukupuolen yhteys aikuisuuden työelämään, Nainen, koulutus ja työelämä -seminaarin paneelissa Turussa 3.-4.10.1997 teemana Alkutaival työelämään. Turun yliopisto ja Turun kesäyliopisto.

14. Härkönen, Ulla. 1997. ESITELMÄ Tyttöjen ja poikien työ- ja tasa-arvokasvatus - alkutaival työelämään, Nainen, koulutus ja työelämä -seminaarin Workshopissa, Turussa 3.-4.10.1997. Turun yliopisto ja Turun kesäyliopisto.

15. Härkönen, Ulla. 1997. "Mitä opettaja kertoo kulttuurista, työstä ja sukupuolesta?" ESITELMÄ päiväkotihenkilöstölle tarkoitetussa koulutuspäivässä "Pedagogisia näkökulmia päivähoitoon". Savonlinnan OKL, 13.12.1997.

1998
16. Opetusharjoittelua ohjaavien lastentarhanopettajien täydennyskoulutuksessa Työssä oppiminen, kouluttajana 3 tuntia. ESITELMÄ aiheesta Konstruktivistinen suunnittelu reflektoivassa ohjausprosessissa 19.11.1998.

17. ESITELMÄ valtakunnallisilla Kasvatustieteen päivillä Kajaanissa 26.-28.11.1998 aiheesta Työkasvatus (tarkemmin abstraktin mukaisesti Kuinka mieslastentarhanopettajat tulkitsevat tyttöjen ja poikien työntekoa kulttuurissamme?)

2000
18.Härkönen, Ulla, 2000. Mieslastentarhanopettajien kertomaa lapsista, työstä ja sukupuolesta. ESITELMÄ valtakunnallisilla Kasvatustieteen päivillä Turussa 23.-24.11.2000.

2002
19. Härkönen, U. 2002. Tekstin analyysi ilmiön ja käsitysten tulkitsemiseksi laadullisen paradigman ja objektiivisen hermeneutiikan valossa. Esitelmä menetelmäseminaarissa 19.2.2002 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. Toteutus Power Point -ohjelmalla.

20. Härkönen, U. 2002. Mitä varhaiskasvatus on varhaiskasvatus-määritelmien ja uuden määritelmän mukaan tulkittuna? Opetusnäyteluento 27.3.2002 Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. PowerPoint-esitys.

21. Härkönen, U. 2002-2003. Finnish Preschool System and Education. PowerPoint Presentations for the international students in Savonlinnna Department of the University of Joensuu. I am a Departmental Coordinator of International Relationships.

2003
22. Härkönen, U. 2003. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? - viitteitä varhaiskasvatuksen ydinainekseen. PowerPoint-esitys Valtakunnallisilla Kasvatustieteen päivillä Helsingissä 20.11.2003. Koordinaattorit Professori Juhani Hytönen ja Professori Mikko Ojala.

23. Härkönen, U. 2003. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? Esitelmä Varhaiskasvatuksen oppimisklinikka-hankkeen kokouksessa Imatralla 25.11.2003. PowerPoint. Imatra_2003

2004
24. Härkönen, U. 2004. Omakohtainen varhaiskasvatuksen teorian kehittämisprosessi, Opetusnäyteluento PowerPoint -esitelmänä dosentuuria varten Helsingin yliopistossa käyttäytymistieteellisessä tiedekunnassa Soveltavan kasvatustieteen laitoksella 17.9.2004. Hyväksytty tiedekuntaneuvoston kokouksessa 21.9.2004.

25. Härkönen, U. 2004. Työ ja sukupuoli lastentarhanopettajien teksteissä - metodinen näkökulma. PowerPoint - esitys Kasvatustieteen päivillä Joensuun yliopistossa Joensuussa 25.11.2004.

26. Härkönen, U. 2004. Varhaiskasvatussuunnitelman sisältämät käsitteet, VASU-START -koulutus 30.11.2004, Imatra, Suomi

2005
27. Härkönen, U. 2005. Mikä merkitys systeemisellä varhaiskasvatuksen mallilla on kestävässä kehityksessä? PowerPoint esitys, Kasvatustieteen päivät, Jyväskylä, Suomi

28. Härkönen, U. 2005. Teorioiden vaikutuksesta varhaiskasvatuksen kulttuuriin. PowerPoint esitys, Kasvatustieteen päivät, Jyväskylä, Suomi

29. Härkönen, U. 2005. Työ ja sukupuoli pienten lasten kasvatuksen ja kulttuurin kontekstissa. PowerPoint esitys, Kasvatustieteen päivät, Jyväskylä, Suomi

30. Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen käsitteistön tieteellistä tarkastelua. PowerPoint -esitelmä jatko-opiskelijoille Helsingin yliopistossa, Helsinki, Suomi

2007
31. Härkönen, U. 2007. Varhaiskasvatusajattelun traditio varhaispedagogiikan orientaationa, PowerPoint esitelmä, Kasvatustieteen päivät, Vaasa, Suomi

32. Härkönen, U. 2007. Leikin teorioita sekä viisi muuta esitelmää leikistä, PowerPoint esitelmät, Päivähoitohenkilöstön koulutuspäivä Leikki-teemasta, Kitee, Suomi

2008
33. Härkönen U. 2008. Leikki käytännön kasvatustyössä. PowerPoint-esitelmiä. Päivähoitohenkilöstön koulutuspäivä Leikki-teema jatkui käytännön sovellusten tasolle. Kitee, Suomi.

34. Härkönen, U. 2008. Mistä varhaiskasvatuksen tunnistaa? PP-esitelmä pidetty Kasvatustieteen päivillä Turussa. Ohjelma ja teemaryhmät. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Turku 27-28.11.2008.

2009
35. Härkönen, U.2009. Esiopetuksen didaktiikka täydennyskoulutuskurssi Joensuussa. Leikki esiopetuksessa -kurssiosuuden 26.-27.2.2009 esityksiä ,jotka lähetetty myös tallennusta varten Joensuuhun. Kasvattajan tuki lapsen leikissä. I osa: Leikin pedagoginen jaottelu. II osa: Roolileikin ohjaus.

36. Härkönen, U. 2009. Kindergarten Teacher Education in Savonlinna Department of Teacher Education. Esitelmä FOBEK-hankkeessa oleville puolalaisille kollegoille 1..4.2009 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.

37. Härkönen, U. 2009. Esitelmä englanniksi kansainvälisille vieraille Portugalin Lubinin yliopistosta 3.4.2009 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.

38. Härkönen, U. 2009. Esitelmä ja keskustelua P.Peltoperän kanssa kansainvälisille vieraille pietarilaisille suomen kielen opettajille 30.3. 2009 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.

39. Härkönen, U. 2009. Vastauksena kysymykseen mitä varhaiskasvatus on. Virkaanastujaisesitelmä 09.09.09. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto.


I. VERKKOTUOTANTOA
Tällä sivulla kootaan kaikki avattava aineisto yhteen. Nämä ovat artikkeleita ja powerpoint-esityksiä. Ne on esitelty myös artikkelit-sivuilla, tieteelliset esitelmät kansainvälisissä konferensseissa ja ulkomailla sekä tieteelliset esitelmät kotimaassa -sivuilla.

2000
Härkönen, Ulla. 2000. Varhaiskasvatuksen yliopisto-opettajat pohtimassa pedagogista prosessia. ARTIKKELI teoksessa J. Enkenberg, P. Väisänen & E. Savolainen (toim.) Opettajatiedon kipinöitä. Kirjoituksia pedagogiikasta. Joensuun yliopiston Savonlinnan Opettajankoulutuslaitos. Joensuu: Joensuun yliopistopaino, 154-176.
Härkönen, U. 2000. Tuokio pedagogisena käsitteenä. ARTIKKELI. KASVATUS 31 (4), 317-331. 24s. (referee)

2001
Ulla Härkösen (2001) haastattelun pohjalta Käsitteiden muodostaminen ei muutu iän myötä Nettiradiossa siitä Savonlinna vuosi 2001 (3-2001)
Härkönen, U. 2001. Opettajana Hollannissa. Artikkeli (tekstinä 100 sivua).

2002
Härkönen, U. 2002. Tekstin analyysi ilmiön ja käsitysten tulkitsemiseksi laadullisen paradigman ja objektiivisen hermeneutiikan valossa. Metodiesitelmä PowerPoint menetelmäseminaarissa 19.2.2002 Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa.
Härkönen, U. 2002. Työn ja työkasvatuksen puolesta. Yle-Opinportti-Ohjelma-Viikon artikkeli 11.4.2002.
Härkönen, U. 2002. Mitä varhaiskasvatus on? ARTIKKELI teoksessa Nuutinen, P. & Savolainen, E. (toim.) 50 vuotta opettajankoulutusta Savonlinnassa. Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Saarijärvi: Gummerus, 111-121.
Härkönen, U. 2002. Esiopetus ja esiopetussuunnitelma varhaiskasvatuksen viitekehyksessä. Joensuun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita 84. Joensuun yliopisto. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. (99s.) Verkossa pdf-muodossa, ISBN 952-458-345-3; ISSN 0781-2329.
Härkönen, U. 2002. Mitä varhaiskasvatus on varhaiskasvatus-määritelmien ja uuden määritelmän mukaan tulkittuna. Opetusnäyteluento 27.3.2002 Joensuun yliopiston Savonlinnan opettajankoulutuslaitoksessa. PowerPoint-esitys.
Härkönen, U. 2002-2003. Finnish Preschool System and Education. PowerPoint Presentations Welcome to the power point presentation titled The Finnish Preschool System and Education. Presentation at the congress 'Childhood, Child good', KATHO Belgium 18-20 April 2002, and also for the international students in Savonlinnna Department of the University of Joensuu. (I am a Departmental Coordinator of International Relationships.)

2003
Härkönen, U. 2003. Current Theories Related to Early Childhood Education and Preschool as Frames of Reference for Sustainable Education.(Latvia short) PowerPoint Presentation.(30 min) in the 1st International JTET
Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 12 May, 2003. Daugavpils, Latvia.
Härkönen, U. 2003. Systems Theory Based Early Childhood Education Theory. (Latvia long)PowerPointPresentation (4 hours). Teacher Exchange at Bialystok in Poland, 15-22 in May 2003.
Härkönen, U. 2003. Both presentations (latvia short and Latvia long) were used also in Poland at Bialystoc University during Teacher Exchange week 15.-22.5.2003.
Härkönen, U. 2003. Defining Early Childhood Education through Systems Theory. ARTICLE In coll. Scientific Articles of the 3rd International Conference "Person. Color. Natur. Music", May 15-18, 2002,
Daugavpils University. (Committee of review: Dr.hab.psych, Dr.hab.paed, prof.A.Vorobjovs, Latvia, Dr.hab.paed. prof. I.Zogla, Latvia, Dr.art, prof. V.Shamshur, Belorus, Dr.art, prof.L.Paulauskas, Lithuania, Dr.Phil. M.Dikovitsky, USA, Prof. M.Fredrikson, Finland.), 77-88. (Referee)
Härkönen, U. 2003. PowerPoint Presentation on the University of Joensuu. Shortage of the long dia presentation Joensuu University was one of the host Universities (host member Ulla Härkönen. Every host University member had
time to present one's own University for 20 minutes. In the 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 13 May, 2003. Daugavpils, Latvia.
Härkönen, U. 2003. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimuksia 86. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos. Joensuun yliopisto. Joensuu. 267sivua. Verkossa pdf-muodossa, ISBN 952-458-346-1; ISSN 0780-5314.
Härkönen, U. 2003. Current Theories Related to Early Childhood Education and Preschool as Frames of Reference for Sustainable Education. In Proceedings of the 1st International JTET Conference "Sustainable Development. Culture. Education." 11-14 May, 2003. Daugavpils, Latvia, 38-51. (Referee)
Härkönen, U. 2003. The New Systems Theory of Early Childhood Education and Preschool as a Frame of Reference for Sustainable Education. In Journal of Teacher Education and Training. Vol. 2, 2003. Faculty of Pedagogy and Psychology. Daugavpils University, 25-38. (Referee)
Härkönen, U. 2003. Esitelmä valtakunnallisilla Kasvatustiteen päivillä Helsingissä 20.11.2003: Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? Sisältää johtopäätöksiä varhaiskasvatuksen ydinainekseen. PowerPoint-esitys. Koordinaattorit Professori Juhani Hytönen ja Professori Mikko Ojala.
Härkönen, U. 2003. Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? PowerPoint esitelmä Imatralla 25.11.2003 Varhaiskasvatuksen oppmisklinikka-hankkeen kokouksessa. Imatra_2003.

2004
Härkönen, U. 2004. Nettiversio ydinainesesitelmästä, joka on pidetty valtakunnallisilla Kasvatustiteen päivillä Helsingissä 20.11.2003. Nettiversion nimi "Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? -viitteitä varhaiskasvatuksen ydinainesanalyysiin". Helsingissä pidettyä esitelmää on täydennetty selittävillä tekstitysdioilla. PowerPoint-esitys.
Härkönen, U. 2004. Work education for sustainable development (WESD) in Curricula and in the Systems Model. Article in the publication "Sustainable Development. Culture. Education. Articles in early childhood education." Tallinn Pedagogical University. Tallinn: TPÛ Kirjastus. Estonia, 26-42. (In English)

2005
Härkönen, U. 2005. Varhaiskasvatuksen käytäntö määritelmien valossa. Artikkeli teoksessa Tutkiva opettajankoulutus - taitava opettaja, toimittajat J. Enkenberg, E. Savolainen & P. Väisänen, 235-247. Verkkoversio 2005: Erkki Savolainen ja Kati Ranta. ISBN 952-458-565-0 (PDF)
Härkönen, U. 2005.Work, Work education and Marginalization in children's growth environment. (Työelämän, syrjäytymisen ja työkasvatuksen ongelmia pienten lasten kasvuympäristöissä) In T. Tulva (ed.) (Lapsen kasvuympäristö ja sosiaaliset taidot.) A child's education environment and social skills. Saarijärvi: Saarijärven Offset Oy and OKKA-foundation, 43-56. (In Finnish) tutkimuspohjainen, pyydetty artikkeli
Härkönen, U. 2005. Creating a pedagogical systems theory for early childhood and preschool education, PowerPoint presentation, The International Conference "165 years of the pre-school development in Estonia", Tallinn, Estonia. 25.11.2005. Short version. Long version.
Härkönen, U. 2005. Male kindergarten teachers: making changes in gender and work education. Article in the book of Scientific Articles named "Person.Color.Nature.Music. Scientific Articles of the Fourth International Conference." May 18-21, 2005. Art Teacher Union, Faculty of Education and management, Faculty of Music and Art, Computer Science Department of Daugavpils University. Daugavpils: Saule, 103-124.
Härkönen, U. 2005. The growth of an early childhood education theory at the garden of mind. (Varhaiskasvatuksen teorian kasvu mielen puutarhassa.) Article in coll. Niikko, A. & Korhonen, R. (ed.) At the garden of childhood. (Lapsuuden puutarhassa.) The University Press, The University of Joensuu, 304-328. (In Finnish)

2006
35. Härkönen Ulla. 2006. Diversity of Early Childhood Education Theories in a Democratic Society. Journal of Teacher Education and Training (JTET), 2006. Vol. Volume 6, s. 103-115. ISSN 1407-8724.
Härkönen, U. 2006. How can girls and boys be trained for work life and equality? (titled on the program paper). PowerPoint presentation where the title was: How to educate girls and boys for work and equility?, Symposium on Early Childhood Oriented Educational Methods Applied Throughout the World, Diyarbakir, Turkey.

2007
Härkönen, U. 2007. Niin...se oli se Joulu...ja lapset ja työkasvatus... .
Härkönen, U. 2007. Teorian ja tutkimuskohteen vuorovaikutus- Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria ihmisen kehittymisestä. Julkaisussa: A. Niikko, I. Pellikka & E. Savolainen (toim.). Oppimista, opetusta, monitieteisyyttä - Kirjoituksia Kuninkaankartanonmäeltä. Savonlinnan opettajankoulutus: Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, 2007. s. 21-39.
Härkönen, U. 2007. Bronfenbrenner's ecological theory for the students and the audience, PP-presentation at the V International Conference "PERSON. COLOR. NATURE. MUSIC", Daugavpils, Latvia.
Härkönen, U. 2007. The Bronfenbrenner ecological systems theory of human development. Julkaisussa: Slahova, Aleksandra et.al. Scientific Articles of V International Conference PERSON.COLOR.NATURE.MUSIC. Daugavpils University "Saule", 2007. s. 9-22.
Härkönen, U. 2007. Work education and gender equality education in early childhood education. Julkaisussa: Konuralp, Iren & Ayten Tekay (eds.). Symposium on alternative education models for the 0-6 age group. Diyarbakir: Kamer Foundation, 2007. s. 100-104.
Härkönen, U. 2007. Application of the systems educational model to sustainable education, pp-presentation, The 5th International JTET Conference, Debrecen, Unkari.
Härkönen, U. 2007. Application of the systems educational model to sustainable education. In the Proceedings of the 5th International JTET Conference on Theories and Practices for Education of Sustainable Development, May 30 - June 2, 2007 Debrecen, Hungary, Department of Applied Ecology, University of Debrecen Hungary, In ACTA PERICEMONOLOGIA rerum ambientum, DEBRECINA, Papers in Environmental Studies, Tomus 2, Debrecen 2007, ISSN 1588 2284; 120-126.

2008
Härkönen, U. 2008. New pedagogical systems theory and early childhood education culture. Julkaisussa: Härkönen U. & Savolainen E. (eds). International views on early childhood education. Savonlinna Department of Teacher Education: Savonlinna Department of Teacher Education, 2008. s. 1-40.
Härkönen, U. 2008. Preface. Julkaisussa: Härkönen U. & Savolainen E. (eds). International views on early childhood education. Savonlinna Department of Teacher Education: Savonlinna Department of Teacher Education, 2008. s. 1-6.
Härkönen, U. 2008 EECERA-konferenssi Stavangerissa, Norjassa 3.-6.9.2008. Abstrakti The core value elements of the concept of early childhood education hyväksytty esityksen pohjaksi.
Härkönen, U. 2008. Pp-presentation on The core value elements of the concept of early childhood education. The 18th EECERA ANNUAL CONFERENCE Reconsidering the Basics in Early Childhood Education. Stavanger, Norway 3rd-6th September 2008.
Härkönen, U. 2008. Mistä varhaiskasvatuksen tunnistaa? PP-esitelmä pidetty Kasvatustieteen päivillä Turussa. Ohjelma ja teemaryhmät. Koulutuspolitiikan käytännöt kansallisessa ja ylikansallisessa kehyksessä. Turku 27-28.11.2008.
Härkönen, U. 2008. Finnish Early Childhood and School System. PP-presentation at the meeting of the international FOBEK-project in Telemark Educational Research University College, Nododden, Norway, 7 - 11 December 2008.

2009
Härkönen, U.2009. Esiopetuksen didaktiikka täydennyskoulutuskurssi Joensuussa. Leikki esiopetuksessa -kurssiosuuden 26.-27.2.2009 esityksiä ,jotka lähetetty myös tallennusta varten Joensuuhun. Kasvattajan tuki lapsen leikissä. I osa: Leikin pedagoginen jaottelu. II osa: Roolileikin ohjaus.
Härkönen, U. 2009. Pedagogical Systems Theory and Its Cultural Criteria for Human Sustainable Development. PP-presentation at the 7th International JTEFS/BBCC Conference "Sustainable Development.Culture.Education" May 5-8, 2009, Daugavpils University, Daugavpils, Latvia.
Härkönen, U. 2009. Diversity in early childhood education theories. PP_Presentation in the 19th EECERA Annual Conference, Diversities in early childhood education. Strasbourg, 26th-29th August 2009, at the Symposium Set IV/24 Theories and Methodologies about ECE. See in Conference Programme Book of the 19th EECERA Conference... ,p. 54. EECERA European Early Childhood Education Research Association. Strasburg, France.
Härkönen, U. 2009. Child and Children in ECEC viewed through the Pedagogical Systems Theory. Presentation at the Conference concerning Nordic Research in the Field of Early Childhood Education and Care: Quality and Relevance for Policymaking, 18-20 November, 2009. Oslo, Norway.
Härkönen, U. 2009. Vastauksena kysymykseen mitä varhaiskasvatus on. Virkaanastujaisesitelmä 09.09.09. Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, Joensuun yliopisto.
Härkönen, U. 2009. Pedagogical systems theory and model for sustainable human development in early childhood education and care (ECEC). In Journal of Teacher Education for Sustainability, On line: Vol.11/Issue 2, 2009. DOI: 10.2478/v10099-009-0042-1
Härkönen, U. 2009. Pedagogical systems theory and model for sustainable human development in early childhood education and care (ECEC). In Journal of Teacher Education for Sustainability, Paper version: ISSN 1691-4147. Institute of Sustainable Education, Daugavpils University, 77-86. DOI: 10.2478/v10099-009-0042-1

2010
Härkönen, U. 2010. Salmela Kari & Härkönen, Ulla 2010. Lastentarhanopettajakoulutus ajan hermolla Savonlinnassa. https://www.kantti.net/artikkeli/2010/03/lastentarhanopettajakoulutus ajan hermolla...
Härkönen, U. 2010. CD on FOBEK project material 2008-2010, ed. by Ulla Härkönen. CD saatavana professori Ulla Härköseltä Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, ulla.harkonen@uef.fi


J. RADIO JA NETTIRADIO ja TV ja MULTIMEDIA

1986
1. Omatoimisuuskasvatusta savonlinnalaislapsille. Ulla Härköstä haastattelee Maija Jalkanen. Aluekatsauksen
aiheena on alle kouluikäisten lasten omatoimisuus- ja työkasvatus, josta Ulla Härkönen on tekemässä
lisensiaattityötään. Aluekatsaus RADION 1- ja 2-verkossa klo 11.40-11.50 torstaina. Itä-Savo 20.3.1986.
1987-1997
2. Useita kertoja paikallisradiossa kunnalliselämässä toimimisen aikoina, vuosina 1987-1997.

1996
3. RADIO-OHJELMASSA Radio Ilona - Ohjelma naisista 27.11.1996 klo 16.10-17.00, to 28.11.1996 klo 21.00-21.50
(uusinta). Aiheena Tytöt, pojat ja työ. Miten käsitykset naisten ja miesten töistä hiipivät jo pienten lasten
maailmaan? Vieraana KT Ulla Härkönen, toimittajana Maritta Alander-Valtonen.

2001
4. Ulla Härkösen (2001) haastattelun pohjalta Käsitteiden muodostaminen ei muutu iän myötä Nettiradiossa
osoitteessa Http://mikaeli.mikkeliamk.fi/mikaeli/ siitä Savonlinna vuosi 2001 (3-2001).

2002
5. Härkönen, Ulla. 2002. Leikin pedagogiikka opettaa ammattilaisia ymmärtämään lasta. Maija Jalkasen
haastattelemana radiossa, Etelä-Savon Radio, Radio Suomi, Maakuntaradio 11.11.2002.

2007
6. TV-OHJELMASSA kutsuttuna asiantuntijana, haastateltavana ja kuvattavana. YLE Teeman Kasvatustiede -sarja: Elä niin opit!
Osa I Kasvu tytöksi ja pojaksi, esitykset ma 29.10.2007 klo 15:30 ja 18:30 sekä ke 31.10.2007 klo 15:30.

2010
Härkönen, U. 2010. Salmela Kari & Härkönen, Ulla 2010. Lastentarhanopettajakoulutus ajan hermolla Savonlinnassa. https://www.kantti.net/artikkeli/2010/03/lastentarhanopettajakoulutus ajan hermolla...
Härkönen, U. 2010. CD on FOBEK project material 2008-2010, ed. by Ulla Härkönen. CD saatavana professori Ulla Härköseltä Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, ulla.harkonen@uef.fi


K. PROJEKTIT

1992-1995 NORD LILIA -project
I. Mukana NORD LILIA eli Yhteispohjoismaisessa opettajankoulutuksen tasa-arvoprojektissa väitöskirjatyöllä Sukupuoliroolit pienten lasten työkasvatuksessa (työnimi). Nord Lilia -projekti on kaikissa pohjoismaissa toteutettava opettajankoulutuksen kehittämishanke. Sen tavoitteena on kehittää opettajankoulutuksen menetelmiä ja sisältöjä siten, että opettajat saavat paremmat valmiudet edistää tasa-arvoa koulussa. Toiminta-aika
vv. 1992-1995.

2. Härkönen, U. 1994. Könsrollerna i små barnens arbetsuppfostran. PROJEKTBESKRIVELSE. Nord Lilia Guide, (red) av Anne-Lise Arnesen. Likestilling i laererutdanningens innhold og arbeidsmetoder. Nordisk Ministerråd.
Bislet hågskolesenter. Oslo. Bislet Notat saernummer A/1994.

3. Härkönen, U. 1995. Kasvattajien käsityksiä sukupuolesta pienten lasten työkasvatuksessa. Julkaisu No 23 Nord Lilia -sarjan julkaisulistalla. Maininta teoksessa Anne-Lise Arnesen (ed.) Gender and equality as quality
in school and teacher education. FINAL REPORT from the 3-year Nordic projects on gender and equal opportunities in teacher education. Nordic Council of Ministers. Apostrof. Oslo College - Bislet Publications. Special Edition A/1995. Oslo College, School of Education. Oslo. Katso s. 117.

4. Härkönen, U. 1995. Educators' ideas of gender roles in small children's work education. Publication No. 24. on the list of publication of Nord Lilia series. In Anne-Lise Arnesen (ed.) Gender and equality as quality in school and
teacher education. FINAL REPORT from the 3-year Nordic projects on gender and equal opportunities in teacher education. Nordic Council of Ministers. Apostrof. Oslo College - Bislet Publications. Special Edition A/1995.
Oslo College, School of Education. Oslo. Katso s. 117.

5. Härkönen, U. 1995. Sex roles in the socialization of small children. Project leader: Ulla Härkönen. See in Anne-Lise Arnesen (ed.) Gender and equality as quality in school and teacher education. FINAL REPORT from
the 3-year Nordic projects on gender and equal opportunities in teacher education. Nordic Council of Ministers. Apostrof. Oslo College - Bislet Publications. Special Edition A/1995. Oslo College, School of Education. Oslo. Katso s. 121.

1999 - 2004 TNTEE NETWORK
6. TNTEE The Thematic Network of Teacher Education, Subnetwork H: Gender and Teacher Education. VERKOssa jäsenenä e-mail-listalla, ylläpitäjä professori Gaby Weiner. Linkki: https://tntee.umu.se/subnetworks/subnetwork_h/ Tarkoitus tiedottaa yleisistä asioista ja toiminnasta (general statements and activities), symposiuminen järjestämisestä eurooppalaisissa kasvatusalan konferensseissa (about arranging symposia at European education conferences).

2000 YHTEISTYÖVERKKO
7. Härkönen, U. 2000. Savonlinnan opettajankoulutuksen lastentarhanopettajien koulutuksen ja Joensuun
yliopiston varhaiskasvatuksen maisterikoulutuksen opettajien yhteistyöelimen PUHEENJOHTAJUUS. Tavoitteena luoda valtakunnallinen yhteistyöVERKKO varhaiskasvatuksen koulutusten opettajien kesken. Toiminta-aika vuosi 2000. Työsisältönä yhteyden suunnittelu, tiedustelut, kontaktit, valmistelut ja ensimmäisen tapaamisen toteutus.

2001 - 2003 MONIPUOLINEN VARHAISKASVATUS
8. Härkönen, U. 2001. Oma perustama tutkimusprojekti Monipuolinen varhaiskasvatus ja esiopetus. Tuottanut kaksi tutkimusta Esiopetus ja esiopetussuunnitelma varhaiskasvatuksen viitekehyksessä (2002) ja Mitä termit varhaiskasvatus ja esiopetus tarkoittavat? (2003). Viimeksi mainittu on toiminut keskeisenä "dosenttitutkimuksena".

2004-2008 NETBOOK on ECE:
9. This project was my own idea. I asked my colleagues I had contacted in conferences and at teacher exchange to write an article on early childhood education. In the final e-book we have 13 articles of 12 authors from 8 countries. The title of the e-book is: International views on early childhood education, ed. by Ulla Härkönen and Erkki Savolainen, Savonlinna Department of Teacher Education, University of Joensuu, Finland. Linkki: https://sokl.joensuu.fi/verkkojulkaisut/varhais/

10. Ulla Härkönen has worked in TASUKO -project from the very beginning 2007 and is going to continue in this project. The aim of TASUKO -project is to promote consciousness of equality and gender in teacher education. The project will last two years. It is financed by the Ministry of Education and Helsinki University is the coordinator.

11. Project Leader in the new book project. 2007 I received a grant from The Finnish Association of Non-fiction Writers for the book titled Modern Systems Theory based Early Childhood Pedagogy. The process is in the beginning. The new book will be the fourth issue in my great project The many-sided dimensions of Early Childhood Education and Preschool (see 8).

12. FOBEK is in progress: The Nursery Project of Leonardo da Vinci programme. Theme: For better kindergarten. Aim: Supprting the development of young child in the partnership countries, which are Ireland, Slovenia, Norway, Poland and Finland. My role is to active as a researcher. EU and the university funding. Coordinator in Finland: Savonlinna Centre for Continuing Education and Regional Development. The first preliminary meeting was in Puolassa, Poznan, in autumn 2007. I took part in it with Saija Salmi. South-Savo Region gave financial support for the first meeting. Continuing...until 31.7.2010.


L. LAUSUNNOT JA PALAUTTEET
1. Härkönen, Ulla on ollut jäsenenä ja sihteerinä työryhmässä, joka laati LAUSUNNON sosiaalihallituksen
asettaman työryhmän valmistamasta PÄIVÄHOIDON KASVATUSTAVOITTEITA koskevasta alustavasta muistiosta.
Todistus Kuopion kaupungin sosiaalijohtaja Aulis Piriseltä, 14.4.1975.

2. Härkönen, U. 1993. PALAUTE työryhmän muistioon Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 31.12.1992
erityisesti työkasvatuksen näkökulmasta. 11.1.1993.

3. Härkönen, U. 1993. LAUSUNTO Esiopetussuunnitelman perusteet -työryhmän muistioon 29.4.1993.

4. Härkönen, U. 1994. LAUSUNTO kirjaluonnoksesta Pienten lasten opetus, tekijät:
Brotherus, Helimäki, Hytönen. WSOY.

5. Härkönen, U. 1994. Ehdotuksia Vihreän Liiton uuteen ohjelmaluonnokseen: tiedosta osaamiseen - osaamisesta ymmärrykseen. Savonlinna 12.5.1994. LAUSUNTO Vihreälle Liitolle.

6. Härkönen, U.2000. PALAUTEtta esiopetuksen opetussuunnitelmasta Opetushallitukseen Barbro Högströmille 21.3.2000.

7. Härkönen, U. 2000. Esiopetus. Keskustelufoorumi. Kommentit 15.6.2000 ja 20.6.2000.

8. Ilmaisupäiväkoti Illusia OY:n johtaja Kati Rintakorven pyynnöstä palaute ja kommentointi hänen tekstistään Mediakasvatuksen Vasu. 14.10.2007.

9. Arviointi ja lomakkeeseen vastaten annettu palaute tutkimuksesta Leikki-ikäisen lapsen emotionaalinen tuki päiväkirurgisen palveluketjun aikana. Hoitotyön suositus henkilökunnalle. Hoitotyön tutkimussäätiö ja Oulun yliopisto. Keväällä 2009.


M. SANOMALEHTIARTIKKELIT
1. Varhaiskasvatuksen ja päivähoidon näköaloja. Artikkeli Maakunnan Ääni -palstalla. Itä-Savo 25.11.1985.
2. "Riskin tamman varsat ja laiskan äidin lapset". Vapaalla 1/86.
3. Vihreän kullan maa. Artikkeli Maakunnan Ääni -palstalla. Itä-Savo 31.10.1988.
4. Päiväkotitoiminnan laatu. Itä-Savo 28.2.1989.
5. Valtion tulisi avustaa köyhiä. Etelä-Savon Erikoissanomat. Helmikuu 1989.
6. Onko rovio kasattu - mutta se loukkaa sittenkin. Itä-Savo 2.9.1989.
7. Miksi politiikka on tällaista? Itä-Savo 18.9.1989.
8. Valtuuston päivähoitokeskustelu alkeellisella tasolla. Itä-Savo 29.11.1989.
9. Kansainvälisenä naistenpäivänä 1990. Itä-Savo 8.3.1990.
10. Steiner-pedagogiikkaa. Itä-Savo 6.5.1990.
11. Kannanotto Savonlinna-mitalin jakoperusteista. Itä-Savo 8.6.1990.
12. Autoilu ja tappoaseet. Itä-Savo 22.8.1990.
13. Katse ihmislapseen. Artikkeli Maakunnan Ääni -palstalla. Itä-Savo 24.9.1990.
14. Uuden vuoden paikallispolitiikkaan muutosta. Itä-Savo 31.12.1990.
15. Saimaan alue on maailmanlaajuinen luonnon helmi. Erikoissanomat, helmikuu 1991.
16. Savonlinna. Periferian poliittinen elämä, minä ja ajatukseni taustat... Naisten ääni 2/91.
17. Kaipolan koulun puolesta. Sulkava -lehti 14.11.1991.
18. Työ kohottaa myös pakolaisen elämisen tasoa. Itä-Savo 3.4.1992.
19. Tieto kurjuuden vähentäjäksi. Artikkeli Maakunnan Ääni -palstalla.
Itä-Savo 6.7.1992. (Ilkka Niiniluodon filosofiaa).
20. Lapsuuden sulkavalaismaisemat - omat juuret. PUATTI 1992. (Sulkavalainen kulttuurijulkaisu).
21. Päättäjät ja varhaiskasvatus. Itä-Savo 23.2.1993.
22. Keskustelua OKL:sta. Itä-Savo 26.5.1993.
23. Pienestä suurta. Itä-Savo 26.5.1993.
24. Kaikkiin keskusteluihin ei poliitikkokaan ehdi mukaan. Itä-Savo 17.2.1994.
25. Kansa on tärkeä - kansa ei ole tärkeä. Itä-Savo 8.5.1994.
26. Islannin konferenssissa tasa-arvokasvatusta. Itä-Savo 7.8.1994.
27. Puheenvuoro: Kasvatus- ja koulutustyö on alkanut. Henkinen yhteys ja ymmärrys ennen tietoa.
Itä-Savo 4.9.1994.
28. Koulutuksesta eväitä henkiseen kehitykseen. Länsi-Savo 8.9.1994.
29. Tasa-arvoa ja työkasvatusta tutkitaan. HANNA Lastentarhanopettajaliiton jäsenlehti 10/94.
30. Tasa-arvon takapajulat paljastuvat. Savonmaa 2.2.1995.
31. Opettajan silmin Hollanti on erilainen. Itä-Savo 7.2.2001.
32. Kotityö palaa kasvatuskeinoksi. Artikkeli KALEVA-lehdessä 1.1.2002. Merja Aakko ja Tuula Tsokkinen,
haastateltavana mm. Ulla Härkönen, joka olen tehnyt väitöskirjan työkasvatuksesta.
33. Leikki vaikuttaa läpi ihmiselämän. Toimittaja Salla Remeksen pitkä puhelinhaastattelu 24.1.2008. Hän etsinyt minut, Ulla Härkösen, asiantuntijaksi kotisivuiltani. Karjalan maa -lehdessä 29.1.2008 aukeama leikistä.
34. "Alte Pädagogik schafft neue Verbindungen- Erster internationaler Fröbel-Sommerkurs zu Besuch in der Neuhausener Spielzeug-Firma Sina" ist die name des articles in der Zaitung "Frei Presse", 3. Juli, 2007, seite 10, schriftet bei von Ulrike Schöbel. Ich, Ulla Härkönen, hatte discuterat bei Ulrike Schöbel für dieser schrifte.
35. Karvasisaret kasvattavat. Teksti Inka Töyrylä, kuvat Arto Wiikari. Ulla Härkönen ollut pitkässä puhelinhaastattelussa huhtikuussa 2008 lasten lemmikkieläimistä Pilttipiiri -lehteen.
36. Ulkoilupäiväkodit vetävät miesopettajia Norjassa. Artikkeli Itä-Savossa 29.10.2009 edellisenä päivänä pidetyn lehdistötilaisuuden jälkeen, kansainvälinen FOBEK-projekti, jossa mukana Puola, Norja ja Suomesta Savonlinnan OKL, emännöi professori >Ulla Härkönen.
37. Puhelinhaastattelu Itä-Savoon teemasta: vanhemmat työssä ja pieni lapsi yksin kotona - onko se lapselle sopivaa. Keväällä 2010.
38. Pistääkö varhaiskasvatustiede puhisemaan? Yle Uutiset, Etelä-Savo. Does ECE make you huff and puff, even snort and fume?
| päivitetty, updated 30.10.2014 klo 8:56. Aukesi myös esim. 17.8.2021.